1403/02/29
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
تاثیر تمرینات منتخب اصلاحی بر درد عصب سیاتیک ورزشکاران احسان الوانی، مسعود گلپایگانی، شهناز شهرجردی، سجاد برخوری مهنی (1401)
تأثیر تمرینات پیلاتس و انعطاف پذیری بر تعادل و ترس از افتادن زنان سالمند مژگان میرزائی، حسن افتخار اردبیلی، شهناز شهرجردی، محمد خرمی مقدم (1400)
سوگیری های شناختی درطول شیوع ویروس کرونا در جامعه ایران صغری اکبری چرمهینی، مهدی مولایی یساولی، محسن نظری فر، شهناز شهرجردی (1400)
تأثیر تمرینات پیلاتس بر درد و ناتوانی زنان مبتلا به کمر درد متعاقب بی حسی نخاعی در سزارین شهناز شهرجردی، مسعود گلپایگانی، هدا کریمی، سیمین کریمی (1400)
تأثیر هشت هفته تمرینات اصالحی شروث و ارتوز بر تعادل پویای بیماران مبتال به اسکولیوز ایدیوپاتیک احمد کریمی سورکی، زهرا رئیسی، شهناز شهرجردی، مسعود گلپایگانی، زهرا محمودی (1400)
COVID-19 and Diabetes: A Narrative Review Fatemeh Sameni, Shahnaz Shahrjerdi (2021)
تاثیر یک دوره تمرینات فرانکل بر هماهنگی و تعادل مردان سالمند الهه قدیری، مسعود گلپایگانی، شهناز شهرجردی، سجاد رمضانی (1399)
ارتباط ناهنجاریهای قامتی با کیفیت زندگی و خودکارآمدی نابینایان و کم بینایان جلیل مرادی، مریم عبادی، شهناز شهرجردی، مسعود گلپایگانی (1398)
The effect of a six-week plyometric training on dynamic balance and knee proprioception in female badminton players rana alikhani, Shahnaz Shahrjerdi, Masoud Golpayegani, Mohsen Kazemi (2019)
Effect of Core Stability Exercises on Primary Dysmenorrhea: A Randomized Controlled Trial Shahnaz Shahrjerdi, Fahimeh Mahmoudi, Rahman Sheikh Hoseini, samira shahrjerdi (2019)
تأثیر توانبخشی وستیبولار بر سرگیجه و تعادل بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس فرشید فرزین، مسعود گلپایگانی، فردین فرجی، شهناز شهرجردی (1397)
ارتباط بین ناهنجاری های قامتی با کیفیت زندگی و سلامت روان دانشجویان دختر دانشگاه فرهنگیان اراک لاله پوریامنش، شهناز شهرجردی، محمد کریمی زاده اردکانی، محمدعلی انصاری (1396)
اثر ده هفته تمرین هوازی به همراه مکمل سازی با دانه کتان بر لیپیدها و CRP سرم زنان چاق نادر شوندی، عباس صارمی، شهناز شهرجردی، لیلا پوریا منش (1395)
تاثیر هشت هفته تمرینات ثبات مرکزی و یوگا بر تعادل زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس شهناز شهرجردی، مسعود گلپایگانی، فردین فرجی، مرضیه معصومی (1394)
مقایسه ی ناهنجاری کایفوزیس در چاقی سیبی و گلابی شکل عادل علامی، مسعود گلپایگانی، شهناز شهرجردی (1394)
تاثیر تمرینات اصلاحی بر تعادل زنان سالمند دارای هیپرکیفوزیس شهناز شهرجردی، مسعود گلپایگانی، فهیمه محمودی (1394)
مقایسه رشد حرکتی کودکان دختر و پسر با والدین نسبی و سببی حسن خلجی، علیرضا بهرامی، شهناز شهرجردی، تهمینه سلطانی (1393)
نعیین روایی و پایایی دستگاه ارزیاب ستون فقرات در اندازه گیری ناهنجاری های کیفوز و لوردوز درزنان مسعود گلپایگانی، صبا مهتابی، شهناز شهرجردی، رحمت اله حیدرپور (1392)
تعیین روایی و پایایی دستگاه ارزیاب ستون فقرات در اندازه گیری مسعود گلپایگانی، صبا مهتابی، شهناز شهرجردی، رحمت اله حیدرپور (1392)
Effects of stretching exercises on primary dysmenorrhea in adolescent girls Shahnaz Shahrjerdi, Rahman Sheikh Hoseini, Gh Maghsoud Eivazi (2012)
تاثیر تمرینات استقامتی و قدرتی بر کنترل قند خون، کیفیت زندگی و سلامت روان زنان مبتلا به دیابت نوع 2 شهناز شهرجردی، نادر شوندی، مسعود گلپایگانی، رحمان شیخ حسینی (1388)
مقاله ارائه‌شده
تاثیر تمرینات پیلاتس و انعطاف پذیری بر تعادل و ترس از افتادن زنان سالمند شهناز شهرجردی، مژگان میرزائی، محمد خرمی مقدم (1401)
تاثیر تمرینات محوری ورتیکال بر تعادل زنان سالمند زینب همتی، مسعود گلپایگانی، شهناز شهرجردی، زهرا فیاضی (1401)
تاثیر یک دوره تمرینات فرانکل بر تعادل و هماهنگی مردان سالمند الهه قدیری، مسعود گلپایگانی، شهناز شهرجردی (1401)
Effect of Schroth’s three-dimensional exercises and insole on male adolescents with idiopathic scoliosis ahmad karimi soorki, Zahra Raeisi, Shahnaz Shahrjerdi, Masoud Golpayegani (2020)
ارتباط ترس از حرکت و ناتوانی عملکردی در بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو با سابقه ورزشی مسعود گلپایگانی، شهناز شهرجردی، مریم عبادی، علی عبادی (1398)
تعیین روایی و پایایی افزونه کلاینومتر گوشی هوشمند در اندازه گیری دامنه حرکتی مفصل مچ پا بهمن کرمی اوریادی، مسعود گلپایگانی، شهناز شهرجردی، زینب علی همتی (1398)
ارتباط ناهنجاریهای قامتی با تعادل دانش آموزان دختر کم توان ذهنی شهر اراک مریم عبادی، جلیل مرادی، مسعود گلپایگانی، شهناز شهرجردی (1398)
تاثیر 8 هفته آب درمانی و ماساژ بر میزان افتادن سالمندان مریم عبادی، جلیل مرادی، مسعود گلپایگانی، شهناز شهرجردی (1398)
تعیین روایی و پایایی افزونه اینکلاینومتر گوشی هوشمند در اندازه گیری دامنه حرکتی مفصل مچ پا بهمن کرمی اوریادی، مسعود گلپایگانی، شهناز شهرجردی، زینب همتی (1397)
تعیین روایی و پایایی افزونه کلاینومتر گوشی هوشمند در اندازه گیری دامنه حرکتی مفصل مچ پا بهمن کرمی اوریادی، مسعود گلپایگانی، شهناز شهرجردی، زینب همتی (1397)
تعیین روایی و پایایی افزونه کلاینومتر گوشی هوشمند در اندازه گیری دامنه حرکتی مفصل مچ پا بهمن کرمی اوریادی، مسعود گلپایگانی، شهناز شهرجردی، زینب همتی (1397)
تعیین اعتبار و پایایی افزونه اینکلاینومتر گوشی هوشمند در اندازه گیری دامنه حرکتی مفصل ران اسامه فلاحی، مسعود گلپایگانی، شهناز شهرجردی، احسان الوانی، طاهره عظیمی (1397)
تاثیر مانور ثباتی گود کردن شکم بر میزان فلکشن زانوی بانوان ورزشکار مبتلا به کمر درد مسعود گلپایگانی، شهناز شهرجردی، احمد کریمی سورکی، غزاله سادات حسنیه (1397)
تعیین اعتبار و پایایی افزونه اینکلاینومتر گوشی هوشمند در اندازه گیری دامنه حرکتی مفصل ران سامان فلاحی، مسعود گلپایگانی، شهناز شهرجردی، احسان الوانی، طاهره عظیمی (1397)
تعیین اعتبار و پایایی افزونه اینکلاینومتر گوشی هوشمند در اندازه گیری دامنه حرکتی مفصل ران اسامه فلاحی، مسعود گلپایگانی، شهناز شهرجردی، احسان الوانی، طاهره عظیمی (1397)
تعیین اعتبار و پایایی افزونه اینکلاینومتر گوشی هوشمند در اندازه گیری دامنه حرکتی مفصل ران سامان فلاحی، مسعود گلپایگانی، شهناز شهرجردی، احسان الوانی، طاهره عظیمی (1397)
تاثیر تمرینات منتخب حسی عمقی بر تعادل هماهنگی و سرعت راه رفتن نابینایان شهناز شهرجردی، مسعود گلپایگانی، مریم عبادی (1397)
تاثیر تمرینات منتخب اصلاحی بر زاویه q افراد مبتلا به درد عصب سیاتیک مسعود گلپایگانی، عیسی الوانی، شهناز شهرجردی، محمدجواد امیدی بروجنی (1397)
تاثیر تمرینات متقابل بر درد و ناتوانی ورزشکاران بعد از جراحی رباط صلیبی قدامی شهناز شهرجردی، مسعود گلپایگانی، محمدجواد امیدی بروجنی، رضا کاظمی (1397)
تاثیر تمرینات منتخب اصلاحی بر زاویهQ افراد مبتلا به درد عصب سیاتیک مسعود گلپایگانی، عیسی الوانی، شهناز شهرجردی، محمدجواد امیدی بروجنی (1397)
تاثیر تمرینات متقابل بر درد و ناتوانی ورزشکاران بعد از جراحی رباط صلیبی قدامی شهناز شهرجردی، مسعود گلپایگانی، محمدجواد امیدی بروجنی، رضا کاظمی (1397)
تاثیر تمرینات متقابل بر درد و ناتوانی ورزشکاران بعد از جراحی رباط صلیبی قدامی شهناز شهرجردی، مسعود گلپایگانی، محمدجواد امیدی بروجنی، رضا کاظمی (1397)
effect of front crawl swimming training on the static balance of boys with visual impairment Mohammad Khorami moghadam, Shahnaz Shahrjerdi, Mohammad Naderi, iman Bakhtiari (2017)
تاثیر تمرین پیلاتس بر تعادل زنان سالمند مژگان میرزائی، حسن افتخار اردبیلی، شهناز شهرجردی، محمد خرمی مقدم (1396)
تاثیر تمرین شنای کرال سینه بر تعادل پویای پسران دارای اختلال بینائی محمد خرمی مقدم، شهناز شهرجردی، محمد نادری (1396)
تغییرات تعادل عمل فهیمه محمودی، شهناز شهرجردی، مسعود گلپایگانی (1394)
تاثیر تمرینات اصلاحی بر استقلال عملکرد زنان سالمند دارای هایپر کیفوزیس شهناز شهرجردی، مسعود گلپایگانی، فهیمه محمودی (1393)
بررسی تاثیر تمرینات پیلاتس و ثبات مرکزی بر میزان تعادل زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس شهناز شهرجردی، مسعود گلپایگانی، فردین فرجی، مرضیه معصومی (1393)
بررسی تاثیر تمرینات پیلاتس و ثبات مرکزی بر میزان تعادل زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس شهناز شهرجردی، مسعود گلپایگانی، فردین فرجی، مرضیه معصومی (1393)
تاثیر هشت هفته تمرینات منتخب درمانی در تغییر راستای کشکک زانوی ورزشکاران،یکسال بعد از جراحی لیگامنت متقاطع قدامی مسعود گلپایگانی، شهناز شهرجردی، شراره زندی، پرستو قاسمی، رشید عباسعلی (1393)
تاثیر تمرینات فرانکل بر هماهنگی و تعادل سالمندان مرد الهه قدیری، مسعود گلپایگانی، شهناز شهرجردی (1392)
تاثیر تمرینات مقاومتی بر FBS و HBa1c و انسولین سرم زنان مبتلا به دیابت نوع دو نادر شوندی، شهناز شهرجردی، علیرضا بهرامی، رحمان شیخ حسینی، اکبر قربانی (1388)
تاثیر تمرینات قدرتی و استقامتی بر کنترل قند خون و کیفیت زندگی زنان مبتلا به دیابت نوع II رحمان شیخ حسینی، شهناز شهرجردی، نادر شوندی، مسعود گلپایگانی (1388)
کتاب
کلیات، پیشگیری و درمان کووید-19 مسعود داداشی، فاطمه ثامنی، آرش خرمی، شهناز شهرجردی، بهاره حاجی خانی، شیرین توکلی (1402)
درمان نقاط ماشه ای با غلتک اسفنجی لاله پوریامنش، فرانک امیرخانی، شهناز شهرجردی (1396)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
The role of some heavy metals, and gut microbiome on the extreme obesity Shahnaz Shahrjerdi, Majid Komijani, Javad Sargolzaei, Ahmed Basim Mohamed Alamer (2023)
تاثیر ساختار کف پا بر زاویه Q و سرعت دویدن ورزشکاران شهناز شهرجردی، مسعود گلپایگانی، رویا شهولی (1400)
تاثیر هشت هفته بازی های اصلاحی بر زاویه Q و زانوی ضربدری دانش آموزان دختر شهناز شهرجردی، مسعود گلپایگانی، زهرا علی بلندی (1400)
تأثیر تمرینات منتخب اصلاحی و ارتوز پا بر بیماران مبتلا به اسکولیوز شهناز شهرجردی، زهرا رئیسی، مسعود گلپایگانی، احمد کریمی سورکی (1398)
تاثیر تمرین های محوری فرونتال بر تعادل و هماهنگی زنان سالمند مسعود گلپایگانی، زهرا رئیسی، شهناز شهرجردی (1398)
تأثیر تمرینات محوری ورتیکال بر تعادل و هماهنگی زنان سالمند مسعود گلپایگانی، زهرا رئیسی، شهناز شهرجردی (1398)
تاثیر تمرینات پلیومتریک بر تعادل پویا و حس عمقی زانوی بازیکنان زن بدمینتون شهناز شهرجردی، مسعود گلپایگانی، رعنا علیخانی (1397)
تاثیر تمرین پای شنای قورباغه بر ناهنجاری زانوی پرانتزی مسعود گلپایگانی، شهناز شهرجردی، مونا رفیعی فرد (1396)
تاثیر تمرینهای عملکردی، تعادلی و تقویتی بر تعادل و هماهنگی زنان مبتلا به تصلب چندگانه مسعود گلپایگانی، شهناز شهرجردی، فردین فرجی، ناهید ادیب نژاد (1396)
تاثیر تمرینات FBS بر هماهنگی و تعادل زنان سالمند مسعود گلپایگانی، شهناز شهرجردی، داریوش خواجوی، فریبا مرادی وستگانی (1396)
تعیین اعتبار و پایایی افزونه کلاینومتر گوشی هوشمند در اندازه گیری دامنه حرکتی مفصل شانه مسعود گلپایگانی، شهناز شهرجردی، ابراهیم عبدالله زاده (1395)
تاثیر تمرین پای شنای کرال بر ناهنجاری کف پای صاف دانش آموزان پسر 9 تا 12 ساله شهناز شهرجردی، مسعود گلپایگانی، ایمان بختیاری (1395)
تاثیر تمرین های محوری بر تعادل و هماهنگی زنان نابینا مسعود گلپایگانی، داریوش خواجوی، شهناز شهرجردی (1395)
تاثیر تمرین در آب بر تعادل و هماهنگی پسران نابینا شهناز شهرجردی، مسعود گلپایگانی، محمد خرمی مقدم (1394)
تاثیرتمرینات عملکردی تعادلی و تقویتی بر تعادل مبتلایان به آتاکسی مسعود گلپایگانی، شهناز شهرجردی، فرشته کریمی (1394)
مقایسه رشد حرکتی کودکان با والدین نسبی و سببی علیرضا بهرامی، حسن خلجی، شهناز شهرجردی، تهمینه سلطانی (1390)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته