1403/03/30
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر 8 هفته تمرینات کششی بر دیسمنوره ی اولیه دانش آموزان دختر 17-15 ساله شهر اراک
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1388
مجله مجله علوم پزشكي شهركرد
شناسه DOI
پژوهشگران شهناز شهرجردی ، رحمان شیخ حسینی

چکیده

ثبت نشده‌است!