1402/12/02
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تغییرات درد و زاویه کیفوز متعاقب یک برنامه تمرینات اصلاحی در زنان سالمند: یک مطالعه کارآزمایی تصادفی کنترل شده
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
درد پشت، تمرینات اصلاحی، سالمند، کیفوز بیش از حد
سال 1395
مجله مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان
شناسه DOI
پژوهشگران مسعود گلپایگانی ، فهیمه محمودی ، شهناز شهرجردی

چکیده

چکیده زمینه و هدف: کیفوز بیش از حد وابسته به سن، تحدب بیش از اندازه ستون فقرات در ناحیه سینهای است. افراد مبتلا دارای ضعف عضلانی در ناحیه فوقانی و تحتانی قله قوس بوده و اغلب دارای درد هستند. تمرینات اصلاحی، با تمرکز بر روی آموزش پاسچر صحیح، کشش عضلات سینهای، تقویت راستکنندههای ستون فقرات و عضلات عمقی مرکزی، نیروهای قدامی روی بدنه مهره و دیسک بینمهرهای را کاهش میدهند. بنابراین، هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر تمرینات اصلاحی بر میزان درد و زاویه کیفوز زنان سالمند بود. 60 سال) به روش هدفمند انتخاب و بهصورت - مواد و روشها: در این مطالعه کارآزمایی تصادفیشده، 30 زن سالمند ( 75 تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت 8 هفته ( 3 جلسه در هفته) در برنامه تمرینات اصلاحی شرکت کردند؛ اما گروه کنترل در هیچ برنامه تمرینی شرکت نکردند. در پیشآزمون و پسآزمون جهت (Visual Analog Scale) VAS اندازهگیری درجه کیفوز و میزان درد به ترتیب از خطکش منعطف و مقیاس بصری درد مستقل و زوجی و آنالیز کوواریانس استفاده شد. t استفاده گردید. برای تحلیل دادهها از آزمونهای آماری 50 به /58±9/ یافتهها: 26 نفر در اندازهگیریهای پسآزمون شرکت کردند. در گروه تجربی درجه کیفوز از 46 نیز در این گروه بهبود قابلتوجهی داشت؛ اما در گروه (p=0/ رسید و میزان درد ( 007 (p=0/ 48/84±9/67 درجه ( 002 .(p>0/ کنترل تغییر معنیداری مشاهده نشد ( 05 نتیجهگیری: یافتههای تحقیق نشان داد که تمرینات اصلاحی میتواند موجب بهبود درجه کیفوز و میزان درد در سالمندان شود. با توجه به نتایج تحقیق، به نظر میرسد که سالمندان دارای کیفوز میتوانند در کنار سایر روشهای تمرینی، از تمرینات اصلاحی نیز بهمنظور کاهش درد پشت خود استفاده کنند.