آیین‌نامه‌های پژوهشی

صفحه نخست /آیین‌نامه‌های پژوهشی

در زیر، فهرست فرم‌ها و آیین‌نامه‌های پژوهشی آورده شده‌است:

علم سنجی

 عنواندریافت فایل
1 JCR-2022  

آیین نامه ها، شیوه نامه ها و دستورالعمل ها

 عنواندریافت فایل
1 شیوه نامه تخصیص اعتبار ویژه پژوهشی اعضای هیات علمی (گرنت) -سال 1403  
2 شیوه نامه اجرایی نشریات علمی دانشگاه اراک  
3 آیین نامه اجرایی پذیرش، داوری و نشر کتاب در انتشارات دانشگاه اراک  
4 آیین نامه حمایت از پارساهای تقاضا محور  
5 آیین نامه اجرایی کرسی های نظریه پردازی  
6 آیین نامه نحوه اطلاع رسانی اخبار پژوهشی  

فرم ها

 عنواندریافت فایل
1 فرم درخواست تسویه حساب گرنت  
2 فرم تقاضای برگزاری کارگاه  
3 فرم تقاضای برگزاری همایش  
4 ماموریت پژوهشی/ فرم گزارش  
5 ماموریت پژوهشی/ پرسشنامه درخواست  
6 فرصت مطالعاتی خارج از کشور/ فرم گزارش  
7 فرصت مطالعاتی خارج از کشور/ پرسشنامه درخواست  
8 دستیار پژوهشی/فرم های درخواست  
9 دستیار پژوهشی/فرم پیشنهادیه طرح  
10 پژوهشگران پسادکتری/فرم های درخواست  
11 پژوهشگران پسادکتری/فرم پیشنهادیه طرح  

کمیته اخلاق در پژوهش های زیستی

 عنواندریافت فایل
1 فرم تعهد اخلاقی شروع پژوهش  
2 فرم درخواست کد اخلاق/کار بر روی حیوانات  
3 فرم تعهد اخلاقی کار بر روی حیوانات  
4 فرم درخواست کد اخلاق/کار بر روی آزمودنی های انسانی  
5 فرم تعهد اخذ رضایت نامه/ بزرگسالان  
6 فرم تعهد اخذ رضایت نامه/ ولی یا قیم  
7 فرم کدهای 26 گانه مصوب کمیته کشوری اخلاق