1403/03/28
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر تمرینات ثبات مرکزی و تحریک الکتریکی عضلات بر درد، ناتوانی و استقامت تنه در زنان مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
مزمن غیراختصاصی، تمرینات ثبات مرکزی، تحریک الکتریکی عضلات، درد، ناتوانی، استقامت تنه
سال 1402
پژوهشگران شهناز شهرجردی(استاد راهنما)، صفورا قاسمی(استاد مشاور)، مریم نبیئونی(دانشجو)

چکیده

مقدمه: با افزایش سبک زندگی کم تحرک، کمردرد نیز افزایش می یابد و بعنوان یک بیماری شایع در مناطق مختلف و در سنین متفاوت شناخته شده است. از طرفی تمرینات ثبات مرکزی بازسازی عملکرد طبیعی عضلات در جهت افزایش ثبات ستون فقرات و کنترل عصبی-عضلانی در ناحیه کمری-لگنی است. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر، تاثیر تمرینات ثبات مرکزی و تحریک الکتریکی عضلانی بر درد ، ناتوانی و استقامت تنه در زنان مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی بود. روش‌ پژوهش:تحقیق حاضر به صورت نیمه تجربی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. از پرسشنامه ی مقیاس دیداری VAS برای میزان شدت درد کمر و از پرسشنامهی مقیاس ناتوانی عملکرد اوسوستری جهت ناتوانی عملکردی استفاده شده است. از تست نیمکت ولز برای سنجش میزان انعطاف پذیری همسترینگ و آزمون استقامت تنه استاتیک، استقامت سورنسون، پل جانبی و بی ثباتی برای ارزیابی عضلات تثبیت کننده مرکزی استفاده شد. جامعه آماری تحقیق حاضر را زنان کارمند و همسران پرسنل پالایشگاه شازند تشکیل دادند. آزمودنیها به سه گروه 10 نفره تقسیم شدند (گروه تمرینات ثبات مرکزی همراه با تمرینات تحریک الکتریکی عضلانی، گروه تمرینات ثبات مرکزی و گروه کنترل). یافته‌ها: هشت هفته تمرینات ثبات مرکزی و تحریک الکتریکی عضلانی بر میزان درد، ناتوانی عملکردی و استقامت تنه تاثیر مثبت و معنا داری (05/0≥P ) دارد. نتجه گیری: گروه تمرینات ثبات مرکزی و تحریک الکنریکی عضلات در مقایسه با گروه ثبات مرکزی به طور معنادارتری باعث کاهش شدت درد، بهبود ناتوانی واستقامت تنه در زنان مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی شد.