1403/05/04
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین اعتبار و پایایی افزونه کلاینومتر گوشی هوشمند در اندازگیری دامنه حرکتی مفصل ران
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
زمینه و هدف: داشتن انعطاف پذیری مناسب و دامنه حرکتی مطلوب در جلوگیری از آسیب و سلامت جسمانی تاثیر بسزایی دارد. یکی از ابزارهای نوین اندازگیری دامنه حرکتی، نرم افزار گوشی هوشمند است. بنابراین هدف تحقیق حاضر تعیین میزان روایی و پایایی نرم افزار کلاینومتر گوشی هوشمند در اندازگیری دامنه حرکتی فعال مفصل ران می باشد. مواد و روش ها :پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع توسعه ای و از نظر شیوه انجام کار از نوع همبستگی می باشد. پس از ساخت ابزار مورد نظر، 31 نفر از دانشجویان دانشگاه اراک به صورت داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند. برای بررسی روایی افزونه کلاینومتر از ضریب همبستگی پیرسون در سطح معناداری p≤ 0/05 استفاده شد. همچنین به منظور بررسی پایایی درون آزمونگر و پایایی بین آزمونگر از ضریب همبستگی درون گروهی استفاده گردید. یافته ها: میانگین ضریب همبستگی پیرسون برای کلیه حرکات 81/0 به دست آمد. همچنین میانگین پایایی درون آزمونگر نرم افزار کلاینومتر گوشی هوشمند برای ارزیاب اول در حرکات فلکشن، اکستنشن، آبداکشن و آداکشن ران 93/0 وبرای ارزیاب دوم94/0محاسبه گردید. میزان ضریب پایایی بین ازمونگر برای حرکات فلکشن، ا
سال 1398
پژوهشگران مسعود گلپایگانی(استاد راهنما)، شهناز شهرجردی(استاد مشاور)، اسامه فلاحی(دانشجو)

چکیده

روایی و پایایی، نرم افزار کلاینومتر، گوشی هوشمند، دامنه حرکتی فعال، مفصل ران.