1403/01/25
مسعود گلپایگانی

مسعود گلپایگانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7586-321X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56367618700
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
تاثیر تمرینات منتخب اصلاحی بر درد عصب سیاتیک ورزشکاران احسان الوانی، مسعود گلپایگانی، شهناز شهرجردی، سجاد برخوری مهنی (1401)
تأثیر تمرینات ثبات مرکزی بر درد و التهاب بیماران مبتلا به سندروم پیریفورمیس رشید دوستی ایرانی، مسعود گلپایگانی، فردین فرجی (1401)
تأثیر تمرینات پیلاتس بر درد و ناتوانی زنان مبتلا به کمر درد متعاقب بی حسی نخاعی در سزارین شهناز شهرجردی، مسعود گلپایگانی، هدا کریمی، سیمین کریمی (1400)
تأثیر هشت هفته تمرینات اصالحی شروث و ارتوز بر تعادل پویای بیماران مبتال به اسکولیوز ایدیوپاتیک احمد کریمی سورکی، زهرا رئیسی، شهناز شهرجردی، مسعود گلپایگانی، زهرا محمودی (1400)
تاثیر یک دوره تمرینات فرانکل بر هماهنگی و تعادل مردان سالمند الهه قدیری، مسعود گلپایگانی، شهناز شهرجردی، سجاد رمضانی (1399)
بررسی اثر تمرینات حس عمقی بر بازسازی وضعیت مفصل و درد زانوی ورزشکاران مبتلا به ژنووالگوم محمد امیر رحیمی، مسعود گلپایگانی، فریبا مرادی وستگانی، سید محمد میر قاسمی (1399)
تاثیر تمرینات تعادلی تکنولوژی واقعیت مجازی بر تعادل و هماهنگی ورزشکاران مبتلا به بی ثباتی عملکردی مچ پا محمدجواد امیدی بروجنی، مسعود گلپایگانی، زهرا رئیسی، کریم زهره وندیان (1399)
ارتباط ناهنجاریهای قامتی با کیفیت زندگی و خودکارآمدی نابینایان و کم بینایان جلیل مرادی، مریم عبادی، شهناز شهرجردی، مسعود گلپایگانی (1398)
The effect of a six-week plyometric training on dynamic balance and knee proprioception in female badminton players rana alikhani, Shahnaz Shahrjerdi, Masoud Golpayegani, Mohsen Kazemi (2019)
تأثیر توانبخشی وستیبولار بر سرگیجه و تعادل بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس فرشید فرزین، مسعود گلپایگانی، فردین فرجی، شهناز شهرجردی (1397)
تاثیر هشت هفته تمرینات ثبات مرکزی و یوگا بر تعادل زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس شهناز شهرجردی، مسعود گلپایگانی، فردین فرجی، مرضیه معصومی (1394)
مقایسه ی ناهنجاری کایفوزیس در چاقی سیبی و گلابی شکل عادل علامی، مسعود گلپایگانی، شهناز شهرجردی (1394)
تاثیر تمرینات اصلاحی بر تعادل زنان سالمند دارای هیپرکیفوزیس شهناز شهرجردی، مسعود گلپایگانی، فهیمه محمودی (1394)
تعیین اعتبار و پایایی "شاخص راه رفتن پویا" در زنان سالمند مرتضی عبدیانی، مسعود گلپایگانی، داریوش خواجوی، معصومه عبدیانی، نسرین رضوان جو (1394)
مطالعه ریتم اسکاپولوهومرال در دانشجویان مبتلا به گرد پشتی مسعود گلپایگانی، رحمت اله حیدرپور، داریوش خواجوی (1394)
روایی و پایایی نسخه فارسی شاخص راه رفتن پویا در مردان سالمند مرتضی عبدیانی، مسعود گلپایگانی، داریوش خواجوی (1393)
نعیین روایی و پایایی دستگاه ارزیاب ستون فقرات در اندازه گیری ناهنجاری های کیفوز و لوردوز درزنان مسعود گلپایگانی، صبا مهتابی، شهناز شهرجردی، رحمت اله حیدرپور (1392)
تعیین روایی و پایایی دستگاه ارزیاب ستون فقرات در اندازه گیری مسعود گلپایگانی، صبا مهتابی، شهناز شهرجردی، رحمت اله حیدرپور (1392)
THE RELATIONSHIP BETWEEN STAR EXCURSION BALANCE TEST AND LOWER EXTREMITY STRENGTH, RANGE OF MOTION AND ANTHROPOMETRIC CHARACTERISTICS Amin Farzaneh Hesari, Masoud Golpayegani, Solmaz Mahdavi Ortakand, Mohammad ali Nodehi, Pantelis Nikolaïdis (2013)
THe Relationship between Star Excursion balance test and lower extremity strength, Range of motion and Anthropometric characteristics Amin Farzaneh Hesari, Masoud Golpayegani, solmaz mahdavi, Mohammad ali Nodehi, Pantelis Theo Nikolaidis (2013)
Comparisons of berg balance scale following core stabilization training in women olderly Amin Farzaneh Hesari, solmaz mahdavi, Mohammad Reza Hosein Abadi, Morteza Sangdevini, Masoud Golpayegani (2012)
Comparisons of berg balance scale following core stabilization training in women elderly Amin Farzaneh Hesari, Masoud Golpayegani, solmaz mahdavi, Mohammad Reza Hosein Abadi, Morteza Sangdevini (2012)
تاثیر یک پروتکل 4 هفته ای درمان ترکیبی روی تاندونیت مزمن عضلات روتاتورکاف شانه در ورزشکاران حرفه ای اسماعیل علی بخشی، وحید سبحانی، مسعود گلپایگانی، سید قاسم حسینی، هادی اخوان (1389)
اثر 6 هفته برنامه تمرینی ثبات مرکزی بر میزان زمین خوردن زنان سالمند سولماز مهدوی، مسعود گلپایگانی، نادر شوندی، امین فرزانه حصاری، رحمان شیخ حسینی (1389)
The effect of core stabilization training program on olderly postural control Masoud Golpayegani, Nader Shavandi, solmaz mahdavi, Amin Farzaneh Hesari, Esmail Alibakhshi (2010)
تاثیر تمرینات استقامتی و قدرتی بر کنترل قند خون، کیفیت زندگی و سلامت روان زنان مبتلا به دیابت نوع 2 شهناز شهرجردی، نادر شوندی، مسعود گلپایگانی، رحمان شیخ حسینی (1388)
بازتوانی ورزشکاران حرفه ای مبتلا به سندروم کوپه ای رانی شهرام آهنجان، مسعود گلپایگانی، رامین بلوچی، فرزانه گندمی (1386)
بررسی رابطه میان شاخص های پیکرسنجی و نوع پیکری علی جلالوند، شهرام آهنجان، مسعود گلپایگانی، مهرداد عنبریان (1386)
تاثیر یک دوره حرکات اصلاحی- درمانی در انعطاف پذیری عضلات همسترینگ و کاهش درد مسعود گلپایگانی، شهرام آهنجان، محمد ملکی پویا (1386)
مقاله ارائه‌شده
همایش ملی فعلیت بدنی ،سلامت و سالمندی امین فرزانه حصاری، مسعود گلپایگانی، سولماز مهدوی اورتاکند (1401)
تاثیر تمرینات محوری ورتیکال بر تعادل زنان سالمند زینب همتی، مسعود گلپایگانی، شهناز شهرجردی، زهرا فیاضی (1401)
تاثیر یک دوره تمرینات فرانکل بر تعادل و هماهنگی مردان سالمند الهه قدیری، مسعود گلپایگانی، شهناز شهرجردی (1401)
تاثیر تمرینات فرانکل بر راه رفتن و تعادل زنان سالمند دارای کیفوز فریبا مرادی وستگانی، مسعود گلپایگانی (1401)
Effect of Schroth’s three-dimensional exercises and insole on male adolescents with idiopathic scoliosis ahmad karimi soorki, Zahra Raeisi, Shahnaz Shahrjerdi, Masoud Golpayegani (2020)
تعیین روایی و پایایی نرمافزار کلاینومتر گوشی هوشمند در اندازه گیری دامنه حرکتی فعال چرخش داخلی و چرخش خارجی مفصل شانه محمدجواد امیدی بروجنی، مسعود گلپایگانی، ابراهیم عبدالله زاده، محمد قربانی خراجی (1398)
تاثیر بازخوردهای حسی حرکتی تکنولوژی واقعیت مجازی بر تعادل ایستا و پویا مردان سالمند محمدجواد امیدی بروجنی، مسعود گلپایگانی، سجاد برخوری مهنی، سعادت حسین پور اقایی (1398)
تاثیر حرکات اصلاحی بر کاهش علائم رادیکولوپاتی گردنی مسعود گلپایگانی، فواد نوروزی، حمید فتاحی بیات (1398)
تاثیر حرکات اصلاحی بر کاهش علائم رادیکولوپاتی گردنی مسعود گلپایگانی، فواد نوروزی، حمید فتاحی بیات (1398)
ارتباط ترس از حرکت و ناتوانی عملکردی در بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو با سابقه ورزشی مسعود گلپایگانی، شهناز شهرجردی، مریم عبادی، علی عبادی (1398)
تعیین روایی و پایایی افزونه کلاینومتر گوشی هوشمند در اندازه گیری دامنه حرکتی مفصل مچ پا بهمن کرمی اوریادی، مسعود گلپایگانی، شهناز شهرجردی، زینب علی همتی (1398)
تاثیر 8 هفته آب درمانی و ماساژ بر میزان افتادن سالمندان مریم عبادی، جلیل مرادی، مسعود گلپایگانی، شهناز شهرجردی (1398)
تاثیر تمرینات اصلاحی تراباند بر زاویه Q افراد مبتلا به زانوی پرانتزی و ضربدری احسان الوانی، مسعود گلپایگانی، سامان فلاحی، علی اکبر جندقیان بیدگلی، طاهره عظیمی (1398)
ارتباط ناهنجاریهای قامتی با تعادل دانش آموزان دختر کم توان ذهنی شهر اراک مریم عبادی، جلیل مرادی، مسعود گلپایگانی، شهناز شهرجردی (1398)
تاثیر تمرینات اصلاحی تراباند بر زاویه Qافراد مبتلا به زانوی پرانتزی و ضربدری. احسان الوانی، مسعود گلپایگانی، سامان فلاحی، علی اکبر جندقیان بیدگلی، طاهره عظیمی (1398)
تعیین روایی و پایایی افزونه کلاینومتر گوشی هوشمند در اندازه گیری دامنه حرکتی مفصل مچ پا بهمن کرمی اوریادی، مسعود گلپایگانی، شهناز شهرجردی، زینب همتی (1397)
تعیین روایی و پایایی افزونه اینکلاینومتر گوشی هوشمند در اندازه گیری دامنه حرکتی مفصل مچ پا بهمن کرمی اوریادی، مسعود گلپایگانی، شهناز شهرجردی، زینب همتی (1397)
تعیین روایی و پایایی افزونه کلاینومتر گوشی هوشمند در اندازه گیری دامنه حرکتی مفصل مچ پا بهمن کرمی اوریادی، مسعود گلپایگانی، شهناز شهرجردی، زینب همتی (1397)
تاثیر تمرینات تعادلی توسط تکنولوژی واقعیت مجازی بر تعادلی ایستا وپویای دانشجویان خوابگاه امیرکبیر اراک محمدجواد امیدی بروجنی، مسعود گلپایگانی، آمنه خلیق آرانی، مرضیه پالیزوان، شیرین امیری (1397)
تعیین اعتبار و پایایی افزونه اینکلاینومتر گوشی هوشمند در اندازه گیری دامنه حرکتی مفصل ران اسامه فلاحی، مسعود گلپایگانی، شهناز شهرجردی، احسان الوانی، طاهره عظیمی (1397)
تعیین اعتبار و پایایی افزونه اینکلاینومتر گوشی هوشمند در اندازه گیری دامنه حرکتی مفصل ران اسامه فلاحی، مسعود گلپایگانی، شهناز شهرجردی، احسان الوانی، طاهره عظیمی (1397)
تعیین اعتبار و پایایی افزونه اینکلاینومتر گوشی هوشمند در اندازه گیری دامنه حرکتی مفصل ران سامان فلاحی، مسعود گلپایگانی، شهناز شهرجردی، احسان الوانی، طاهره عظیمی (1397)
تاثیر مانور ثباتی گود کردن شکم بر میزان فلکشن زانوی بانوان ورزشکار مبتلا به کمر درد مسعود گلپایگانی، شهناز شهرجردی، احمد کریمی سورکی، غزاله سادات حسنیه (1397)
تعیین اعتبار و پایایی افزونه اینکلاینومتر گوشی هوشمند در اندازه گیری دامنه حرکتی مفصل ران سامان فلاحی، مسعود گلپایگانی، شهناز شهرجردی، احسان الوانی، طاهره عظیمی (1397)
مرور بر آسیب های شایع در رشته ورزشی بدنسازی احسان الوانی، مسعود گلپایگانی، محمدجواد امیدی بروجنی (1397)
تاثیر تمرینات منتخب حسی عمقی بر تعادل هماهنگی و سرعت راه رفتن نابینایان شهناز شهرجردی، مسعود گلپایگانی، مریم عبادی (1397)
تاثیر تمرینات متقابل بر درد و ناتوانی ورزشکاران بعد از جراحی رباط صلیبی قدامی شهناز شهرجردی، مسعود گلپایگانی، محمدجواد امیدی بروجنی، رضا کاظمی (1397)
تاثیر تمرین های محوری بر تعادل و هماهنگی مردان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مسعود گلپایگانی، محمدجواد امیدی بروجنی، عیسی الوانی (1397)
تاثیر تمرینات متقابل بر درد و ناتوانی ورزشکاران بعد از جراحی رباط صلیبی قدامی شهناز شهرجردی، مسعود گلپایگانی، محمدجواد امیدی بروجنی، رضا کاظمی (1397)
تایر تمرین های محوری بر تعادل و هماهنگی مردان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس محمدجواد امیدی بروجنی، مسعود گلپایگانی، عیسی الوانی (1397)
تاثیر تمرینات منتخب اصلاحی بر زاویه q افراد مبتلا به درد عصب سیاتیک مسعود گلپایگانی، عیسی الوانی، شهناز شهرجردی، محمدجواد امیدی بروجنی (1397)
تاثیر تمرین های محوری بر تعادل و هماهنگی مردان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مسعود گلپایگانی، محمدجواد امیدی بروجنی، عیسی الوانی (1397)
تاثیر تمرینات منتخب اصلاحی بر زاویهQ افراد مبتلا به درد عصب سیاتیک مسعود گلپایگانی، عیسی الوانی، شهناز شهرجردی، محمدجواد امیدی بروجنی (1397)
تاثیر تمرینات متقابل بر درد و ناتوانی ورزشکاران بعد از جراحی رباط صلیبی قدامی شهناز شهرجردی، مسعود گلپایگانی، محمدجواد امیدی بروجنی، رضا کاظمی (1397)
تاثیر تمرین در آب بر اسپاسم و تون عضلانی مبتلایان به اسپاسیتیک مسعود گلپایگانی، پرستو غلامیان، سید عبدالله یعقوبی (1395)
تغییرات تعادل عمل فهیمه محمودی، شهناز شهرجردی، مسعود گلپایگانی (1394)
تاثیر تمرینات اصلاحی بر استقلال عملکرد زنان سالمند دارای هایپر کیفوزیس شهناز شهرجردی، مسعود گلپایگانی، فهیمه محمودی (1393)
بررسی تاثیر تمرینات پیلاتس و ثبات مرکزی بر میزان تعادل زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس شهناز شهرجردی، مسعود گلپایگانی، فردین فرجی، مرضیه معصومی (1393)
بررسی تاثیر تمرینات پیلاتس و ثبات مرکزی بر میزان تعادل زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس شهناز شهرجردی، مسعود گلپایگانی، فردین فرجی، مرضیه معصومی (1393)
تاثیر هشت هفته تمرینات منتخب درمانی در تغییر راستای کشکک زانوی ورزشکاران،یکسال بعد از جراحی لیگامنت متقاطع قدامی مسعود گلپایگانی، شهناز شهرجردی، شراره زندی، پرستو قاسمی، رشید عباسعلی (1393)
تاثیر تمرینات فرانکل بر هماهنگی و تعادل سالمندان مرد الهه قدیری، مسعود گلپایگانی، شهناز شهرجردی (1392)
THE EFFECT OF PILATES ON NONSPECIFIC CHRONIC LOW BACK PAIN IN WOMEN WITH HYPERLORDOSIS sh ahrjerdi, Masoud Golpayegani, Abbas Daghaghzadeh, Abbas Karimi (2013)
بررسی و مقایسه یک دوره چهار روزه حرکت درمانی، ماساژ و حرکت درمانی توام بر دیسمنوره اولیه مسعود گلپایگانی، فرانک سجادی، زهرا ترکاشوند، سمیه محمدی (1388)
تاثیر تمرینات قدرتی و استقامتی بر کنترل قند خون و کیفیت زندگی زنان مبتلا به دیابت نوع II رحمان شیخ حسینی، شهناز شهرجردی، نادر شوندی، مسعود گلپایگانی (1388)
کتاب
آسیب شناسی ورزشی اندام فوقانی مسعود گلپایگانی (1401)
ناهنجاریهای وضعیتی و حرکات اصلاحی و درمانی مسعود گلپایگانی، فریبا مرادی وستگانی (1401)
حرکات اصلاحی مسعود گلپایگانی، محمد خرمی، آیت طهماسبی (1400)
سنجش و اندازه گیری در علوم ورشی مسعود گلپایگانی، فریبا مرادی وستگانی (1400)
سنجش و اندازه گیری در علوم ورزشی مسعود گلپایگانی، فریبا مرادی وستگانی (1400)
حرکت شناسی پیشرفته مسعود گلپایگانی (1400)
شانه سالم راهنمای پیشگیری و درمان مسعود گلپایگانی، ابراهیم عبدالله زاده (1398)
آسیب شناسی ورزشی اندام تحتانی مسعود گلپایگانی (1398)
واقیت مجازی در پیشگیری و درمان آسیب های ورزشی محمدجواد امیدی بروجنی، مسعود گلپایگانی (1398)
آموزش فنون کشتی سید محمد حسینی، مسعود گلپایگانی (1396)
آسیب شناسی اندام تحتانی مسعود گلپایگانی (1395)
حرکت اصلاحی مسعود گلپایگانی، محمد خرمی مقدم (1394)
ماساژ صورت مسعود گلپایگانی (1393)
آسیب شناسی ورزشی اندام فوقانی مسعود گلپایگانی (1393)
تربیت بدنی مقدماتی سید محمد حسینی، مسعود گلپایگانی (1391)
ماساژ مسعود گلپایگانی (1389)
ماساژ درمانی بالینی مسعود گلپایگانی (1388)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
تاثیر ساختار کف پا بر زاویه Q و سرعت دویدن ورزشکاران شهناز شهرجردی، مسعود گلپایگانی، رویا شهولی (1400)
تاثیر هشت هفته بازی های اصلاحی بر زاویه Q و زانوی ضربدری دانش آموزان دختر شهناز شهرجردی، مسعود گلپایگانی، زهرا علی بلندی (1400)
تأثیر ناهنجاری کیفوز بر تعادل ، هماهنگی و کیفیت زندگی سالمندان کریم زهره وندیان، مسعود گلپایگانی، شیرین امیری (1400)
تأثیر تمرینات محوری بر تعادل و هماهنگی پسران ناشنوا کریم زهره وندیان، مسعود گلپایگانی، احسان ملکی (1399)
تأثیر تمرینات تعلیقی بر پیشگیری از آسیب رباط صلیبی قدامی در زنان تکواندوکار کریم زهره وندیان، مسعود گلپایگانی، زهرا رئیسی، مرضیه پالیزوان (1399)
پیش بینی میزان آسیب های ورزشی براساس استحکام ذهنی جوانان والیبالیست جلیل مرادی، مسعود گلپایگانی، محمد سیاری (1399)
تأثیر تمرینات منتخب اصلاحی و ارتوز پا بر بیماران مبتلا به اسکولیوز شهناز شهرجردی، زهرا رئیسی، مسعود گلپایگانی، احمد کریمی سورکی (1398)
تأثیر تمرینات محوری ورتیکال بر تعادل و هماهنگی زنان سالمند مسعود گلپایگانی، زهرا رئیسی، شهناز شهرجردی (1398)
تاثیر تمرین های محوری فرونتال بر تعادل و هماهنگی زنان سالمند مسعود گلپایگانی، زهرا رئیسی، شهناز شهرجردی (1398)
تأثیر تکنولوژی واقعیت مجازی بر هماهنگی و تعادل ورزشکاران مبتلابه بی ثباتی عملکردی مچ پا مسعود گلپایگانی، کریم زهره وندیان، زهرا رئیسی، محمدجواد امیدی بروجنی (1397)
تاثیر تمرینات پلیومتریک بر تعادل پویا و حس عمقی زانوی بازیکنان زن بدمینتون شهناز شهرجردی، مسعود گلپایگانی، رعنا علیخانی (1397)
تاثیر تمرین پای شنای قورباغه بر ناهنجاری زانوی پرانتزی مسعود گلپایگانی، شهناز شهرجردی، مونا رفیعی فرد (1396)
تاثیر تمرینهای عملکردی، تعادلی و تقویتی بر تعادل و هماهنگی زنان مبتلا به تصلب چندگانه مسعود گلپایگانی، شهناز شهرجردی، فردین فرجی، ناهید ادیب نژاد (1396)
تاثیر تمرینات FBS بر هماهنگی و تعادل زنان سالمند مسعود گلپایگانی، شهناز شهرجردی، داریوش خواجوی، فریبا مرادی وستگانی (1396)
تعیین اعتبار و پایایی افزونه کلاینومتر گوشی هوشمند در اندازه گیری دامنه حرکتی مفصل شانه مسعود گلپایگانی، شهناز شهرجردی، ابراهیم عبدالله زاده (1395)
تاثیر تمرین پای شنای کرال بر ناهنجاری کف پای صاف دانش آموزان پسر 9 تا 12 ساله شهناز شهرجردی، مسعود گلپایگانی، ایمان بختیاری (1395)
تاثیر تمرین های محوری بر تعادل و هماهنگی زنان نابینا مسعود گلپایگانی، داریوش خواجوی، شهناز شهرجردی (1395)
تاثیر تمرین در آب بر تعادل و هماهنگی پسران نابینا شهناز شهرجردی، مسعود گلپایگانی، محمد خرمی مقدم (1394)
تاثیرتمرینات عملکردی تعادلی و تقویتی بر تعادل مبتلایان به آتاکسی مسعود گلپایگانی، شهناز شهرجردی، فرشته کریمی (1394)
روایی و پایایی "شاخص راه رفتن پویا" در مردان سالمند با و بدون سابقه افتادن مسعود گلپایگانی، داریوش خواجوی، مرتضی عبدیانی (1391)
بررسی پایایی و روایی پرسشنامه اضطراب از آسیب مجدد در ورزشکاران مسعود گلپایگانی، علیرضا بهرامی، فرهاد مردانه (1390)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
افتخارات و جوایز استانی، کشوری و بین‌المللی
سومین دوره کتاب سال استان مرکزی مسعود گلپایگانی (1402)