1402/12/06
مسعود گلپایگانی

مسعود گلپایگانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7586-321X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56367618700
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر بازخوردهای حسی حرکتی تکنولوژی واقعیت مجازی بر تعادل ایستا و پویا مردان سالمند
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
بازخوردهای حسی حرکتی ، تکنولوژی واقعیت مجازی ، تعادل ایستا ، پویا ، سالمندان
سال 1398
پژوهشگران سعادت حسین پور اقایی ، سجاد برخوری مهنی ، مسعود گلپایگانی ، محمدجواد امیدی بروجنی

چکیده

مقدمه: هدف این پژوهش بررسی بازخوردهای حسی حرکتی تکنولوژی واقعیت مجازی بر تعادل ایستا و پویا مردان سالمند بود. مواد و روش ها: 30 مرد سالمند (سن: 3±70/36 سال، وزن 2/34±70/60 کیلوگرم، قد: 2/28±1/78 متر) که از سلامت عمومی برخوردار بودند، به طور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند که به صورت تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. از آزمودنی ها قبل از شروع تمرینات توسط تست های شارپند رومبرگ تعادل ایستا ( با چشمان باز و بسته ) و زمان برخاستن و رفتن ( تعادل پویا ) به عمل آمد. گروه تجربی به انجام یک دوره تمرین عملکردی هشت هفته ای ( سه جلسه در هفته ) پرداختند و گروه کنترل فعالیت های روزانه خود را انجام داد. از آمار توصیفی برای محاسبه میانگین و انحراف استاندارد اطلاعات و برای تعیین اختلاف بین پیش آزمون و پس آزمون بین و درون گروهی به ترتیب از t مستقل و وابسته در سطح معنی داری P≤0/05 استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد در پس آزمون، گروه تجربی عملکرد بهتری نسبت به گروه کنترل داشت. نتایج آزمون t همبسته نیز اختلاف معنی داری بین پیش و پس آزمون گروه تجربی در هر سه آزمودن تعادلی را نشان داد در حالی که بین پیش و پس آزمون گروه کنترل تفاوت معنی داری مشاهده نشد. بحث نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از این تحقیق، موید نقش تمرینات تکنولوژی واقعیت مجازی بر تعادل ایستا و پویا مردان سالمند بود که به علت عدم بهبود تعادل آزمودنی های گروه کنترل، می توان بهبود تعادل گروه تجربی را به اثر این تمرینات نسبت داد.