1402/12/06
مسعود گلپایگانی

مسعود گلپایگانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7586-321X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56367618700
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
آسیب شناسی ورزشی اندام فوقانی
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
آسیبشناسی ورزشی اندام فوقانی
سال 1393
پژوهشگران مسعود گلپایگانی

چکیده

تربیت بدنی بهعنوان مجموعهای ازعلوم مرتبط با سعادت ،سلامت و تکامل بشری در ابعاد مختلـف میکوشد تا ضمن ایجاد هماهنگیهای لازم بین اجزای مختلف بدن آدمـی و تـامین و تعریـف روابـط معقول حاکم بر ساختار بدنی، در یک تعامل دوگانه در ابعاد روحی، روانی و عاطفی، بشـر را بـهسـوی کمال و رسیدن به قرب حضرت دوست یاری کند. نیاز به تربیت بدنی در ابعاد جسمانی و روانی سبب ایجاد مبانی، اصول و گرایش هـای مختلـف و متفاوتی در این حوزه ازعلوم بشری گردیده و گرایشهای مختلفی در زمینههای مکانیک بدن، اصـلاح ناهنجاریهای وضعیتی، توجه به عملکرد و ساختار اجزای بدن، چگونگی رشد و نمو و شـکلگیـری رفتارهای انسانی در مسیر رشد و تکامل و... و عنایت به مشکلات و آسیبهـای گونـاگون جسـمی و روحی و شیوههای برخورد با آنها مورد توجه اندیشمندان و صاحبنظران قرار گرفته است. در این میان آسیبهای ناشی از فعالیتهای حرکتی و ورزشی و شـیوه برخـورد بـا آنهـا در جهـت درمان ، تامین سلامت و ایجاد هماهنگیهای لازم عصبی- عضـلانی- اسـتخوانی بـا هـدف بازگشـت سریعتر ورزشکاران به میادین ورزشی و مسابقات و زندگی روزمره بیش از پیش خودنمایی میکند. عدم نگاه یکسان به روش درمان آسیبهای ورزشی در بین پزشکان، فیزیوتراپیستها و متخصصان آسیبشناسی ورزشی، نبود تعریف جایگاه متخصصان ایـن گـرایش در حـوزه درمـان، بـیتـوجهی بـه متخصصین حرکت درمانی و رشتههای عرصه کمپلکس درمانی، عدم وجود کتب علمی مرتبط با روش درمان آسیبهای ورزشی، ورود متخصصان سایر گرایش ها در ترجمه کتب مرتبط با آسـیب شناسـی ورزشی و... موجب شده است تا ضمن عدم شناخت درست آسیبهای ورزشـی، شـیوههـای متفـاوتی برای پیشگیری و درمان آنها ارایـه گـردد کـه ایـن امـر موجـب سـردرگمی درمـان گـران، مربیـان و ورزشکاران شده است. مجموعه حاضر در صدد است تا ضمن رفع مشکلات موجـود، مشـترکات علمـی موجـود در کتـب آسیبهای ورزشی و فیزیوتراپی را با مشاوره پزشکان متخصص به زبان کاملا ساده، قابـل آمـوزش در همه سطوح و بطور مجزا با عناوین آسیبهای ورزشی اندام فوقانی، آسیبهای ورزشی اندام تحتانی و آسیبهای محوری جهت استفاده دانشجویان مقاطع مختلف فیزیوتراپی، کاردرمانی و تربیت بـدنی بـه رشته تحریر درآور