1402/12/05
مسعود گلپایگانی

مسعود گلپایگانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7586-321X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56367618700
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی پایایی و روایی پرسشنامه اضطراب از آسیب مجدد در ورزشکاران
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
آسیب دیدگی دوباره، پایایی، روایی، اضطراب، پرسشنامه
سال 1390
پژوهشگران علیرضا بهرامی(استاد مشاور)، مسعود گلپایگانی(استاد راهنما)، فرهاد مردانه(دانشجو)

چکیده

زمینه و هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین پایایی و روایی پرسشنامه اضطراب از آسیب مجدد آسیب دیدگان ورزشی حین بازتوانی و هنگام بازگشت به تمرین یا مسابقه ورزشکاران آسیب دیده حرفه ای زنجان بود. روش شناسی تحقیق: جامعه ی آماری تحقیق حاضر را کلیه ی کل آسیب دیدگان ورزشی استان زنجان (448 نفر) تشکیل دادند که تعداد 150 نفر آسیب دیده ورزشی (96 نفر مرد، 54 نفر زن) به روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه ی محقق ساخته ی اطلاعات فردی، ترازو، سانتی متر و پرسشنامه اضطراب از آسیب دوباره در حین بازتوانی و هنگام ورود به تمرین یا میدان مسابقه بود که پس از ترجمه و تایید در دو نوبت در اختیار آزمودنی ها قرار گرفت و داده ها برای تحلیل جمع آوری شدند. داداه ها پس از تایید نرمال بودن با استفاده از آزمون توزیع نرمال کلموگروف اسمیرنوف، مورد تحلیل آماری قرار گرفتند. روشهای آماری مورد استفاده برای تعیین پایایی عبارت بودند: آلفای کرونباخ، آزمون آزمون مجدد، و روش تنصیفی. درخصوص ارزیابی روایی پایان نامه، از روش تفاوت بین گروهی استفاده شدکه سطح معناداری (p<05/0) تعیین شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که پایایی این پرسش نامه با سه روش آلفای کرونباخ (847/0= ?)، آزمون-آزمون مجدد (986/0trm=) و روش تنصیفی (778/0sh=) در هر سه بخش معنادار بوده و بنابراین پایایی تایید گردید. روایی نیز به روش تفاوت بین گروهی بدست آمد که آن هم در مورد تفاوت مردان با زنان (اضطراب از آسیب مجدد در حین توانبخشی، اضطراب از آسیب مجدد هنگام بازگشت به تمرین و مسابقه، و در حالت کلی به ترتیب 000/949، 000/397 و 000/305) معنادار بود. نتیجه گیری: نتایج نشان دادند که نسخه فارسی پرسشنامه دارای پایایی و روایی قابل قبولی بوده و بنابراین در جامعه ورزشی ایران از سوی عوامل مربوطه برای تعیین میزان اضطراب از آسیب مجدد ورزشکاران در مراحل مختلف، براحتی قابل استفاده می باشد. این یافته ها با یافته های محققان خارجی همخوانی دارد. تا کنون در داخل کشور پژوهشگر دیگری در این زمینه تحقیق نکرده است.