1402/12/05
مسعود گلپایگانی

مسعود گلپایگانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7586-321X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56367618700
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر8 هفته تمرینات منتخب بر بهبود عملکرد افراد مبتلا به اسپرین ناکامل مچ پا
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
برنامه تمرینی منتخب، اسپرین ، آزمون T، مچ پا
سال 1399
پژوهشگران مسعود گلپایگانی

چکیده

اسپرین یکی از شایعترین آسیبهای مچ پا می باشد که هرگونه پیچیدگی پا به داخل یا خارج از بدن منجر به بروز این عارضه و ایجاد مشکلات جدی در عملکرد فرد می گردد. بنابر این بهبود عملکرد مفصل آسیب دیده یکی از مؤلفه های بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد. هدف از تحقیق حاضر، ارزیابی تأثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب بر بهبود عملکرد افراد مبتلا به اسپرین ناکامل مچ پا می باشد. بدین منظور 28 نفر از افراد ورزشکار و غیر ورشکار مراجعه کننده به کلینیک ها و مراکز درمانی شهرستان خرم آباد که در دوران تحت حاد(2-5 هفته) آسیب دیدگی قرار داشتند را به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و در قالب دو گروه تجربی و کنترل قرار دادیم. در این پژوهش عملکرد افراد قبل و بعد از اجرای برنامه تمرینی منتخب بوسیله پرسشنامه استاندارد عملکرد مچ پا ارزیابی ، اندازه گیری و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. جهت تجزیه وتحلیل داده های بدست آمده، از آزمون T وابسته استفاده شد. کلیه عملیات آماری نیز به کمک نرم افزار SPSS-17 و در سطح اطمینان %95 انجام شد. تجزیه و تحلیل داده های حاصل از آزمون آماری t وابسته (Paired sample t test) نشان می دهد که برنامه تمرینی منتخب اعمال شده بر بهبود عملکرد افراد مبتلا به اسپرین ناکامل مچ پا تأثیر داشته و آن را به میزان %35، در مقایسه برون گروهی بهبود یافته است. بنابراین با قرار دادن این تمرینات منتخب در کنار پروتکل های درمانی دیگر می توان بهبود هر چه سریعتر عملکرد افراد مصدوم را بدست آورد.