1402/12/06
مسعود گلپایگانی

مسعود گلپایگانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7586-321X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56367618700
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارتباط بین ترس از حرکت و ناتوانی عملکردی در بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو با و بدون سابقه ورزشی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
ترس از حرکت ، ناتوانی عملکردی ، ورزشکار و غیر ورزشکار
سال 1397
پژوهشگران علی صفری ، مریم عبادی ، مسعود گلپایگانی

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، بررسی ارتباط بین ترس از حرکت و ناتوانی عملکردی در بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو با و بدون سابقه ورزشی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مردان 30 تا 55 سال مبتلا به استئوآرتریت زانو شهر اراک بود. از این جامعه 100 نفر (50 نفر با سابقه و 50 نفر بدون سابقه ورزشی) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. اطلاعات لازم برای انجام این پژوهش به وسیله ی دو پرسشنامه ی ترس از حرکت «تامپا» و مقیاس نمره گذاری زانوی «لیشولم» در یک بازه زمانی دو ماهه گردآوری شد. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی بود و در آن از آمار توصیفی برای سازماندهی و خلاصه کردن داده ها و از آمار استنباطی(تحلیل رگرسیونی) به منظور بررسی آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شد. اطلاعات حاصل از این پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: یافته ها نشان دادند که بین ترس از حرکت با ناتوانی عملکردی در بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو با و بدون سابقه ورزشی رابطه معناداری وجود داشته و بین ترس از حرکت با داشتن یا نداشتن سابقه ورزشی رابطه معناداری وجود دارد. و همچنین بین ناتوانی با داشتن یا نداشتن سابقه ورزشی رابطه معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد که، بین ترس از حرکت و ناتوانی در هر دو گروه رابطه وجود دارد . همچنین ناتوانی در هر دو گروه قابل مشاهده بود و ترس از حرکت ورزشکاران در مقایسه با غیر ورزشکاران کمتر بود یعنی افراد ورزشکار ترس از حرکت کمتری داشتند.