1402/12/05
مسعود گلپایگانی

مسعود گلپایگانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7586-321X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56367618700
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر یک دوره تمرینات فرانکل بر تعادل و هماهنگی مردان سالمند
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
تمرینات فرانکل -هماهنگی -تعادل -مردان سالمند
سال 1401
پژوهشگران شهناز شهرجردی ، مسعود گلپایگانی ، الهه قدیری

چکیده

هماهنگی و تعادل شاخصی برای تعیین میزان استقلال سالمندان در انجام فعالیت های روزمره محسوب می شود هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر یک دوره تمرینات فرانکل بر هماهنگی و تعادل ایستا ، پویا و عملکردی پویا در مردان سالمند بود.