1402/12/05
مسعود گلپایگانی

مسعود گلپایگانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7586-321X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56367618700
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
پیش‌بینی میزان آسیب‌های ورزشی براساس استحکام ذهنی در جوانان والیبالیست
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
آسیب های ورزشی، استحکام ذهنی، والیبال، جوانان
سال 1401
مجله پژوهش در توانبخشی ورزشی
شناسه DOI
پژوهشگران جلیل مرادی ، مسعود گلپایگانی ، محمد سیاری

چکیده

زمینه و هدف: آسیب‌های ورزشی بخش جدایی‌ناپذیر از رشته‌های ورزشی در تمامی رده‌های سنی می‌باشد که باعث نگرانی ورزشکاران در دوران حرفه‌ای خود می‌شوند؛ از طرفی امروزه نقش متغیرهای روانی در ورزش و موارد مربوط به آن غیرقابل‌انکار می‌باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی پیش‌بینی میزان آسیب‌های ورزشی براساس استحکام ذهنی جوانان والیبالیست بود. روش بررسی: در این مطالعه 110 نفر از جوانان والیبالیست شهرستان الیگودرز با میانگین سنی 24/22 سال و میانگین وزنی 43/78 کیلوگرم و میانگین قد 185 سانتیمتر به صورت نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. در ابتدا، اطلاعات اولیه این پژوهش جهت انتخاب افراد آسیب‌دیده برای جمع‌آوری اطلاعات آسیب‌ها، از پرسشنامه‌ی استاندارد آسیب طب ورزشی استرالیا استفاده گردید که آسیب‌های رایج در رشته‌ی والیبال جمع-آوری شدند. سپس با استفاده از پرسشنامه‌ی 48 سوالی کلاف که مربوط به استحکام ذهنی می‌باشد، میزان استحکام ذهنی آن‌ها اندازه‌گیری شد. به منظور توصیف و طبقه‌بندی اطلاعات از میانگین به عنوان شاخص مرکزی و از انحراف‌استاندارد به عنوان شاخص پراکندگی استفاده شد. همچنین از آزمون‌های تی تک‌نمونه ای، تحلیل رگرسیون خطی چند‌متغیره و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. تمامی داده‌ها نیز با استفاده از نرم افزار spss نسخه 26 در سطح معناداری کمتر از پنج صدم مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: بین میزان آسیب‌های ورزشی و استحکام ذهنی، همبستگی منفی وجود دارد و بالاترین نمره‌ی همبستگی مربوط به تعداد آسیب و کنترل در استحکام ذهنی (26/0-r=) و نیز کمترین میزان همبستگی مربوط به مولفه‌ی وضعیت بهبودی و اعتماد (0r=) می‌باشد که مشخص می‌دارد هرچقدر میزان استحکام ذهنی ورزشکار بالاتر باشد