1402/12/06
مسعود گلپایگانی

مسعود گلپایگانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7586-321X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56367618700
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر هشت هفته تمرینات منتخب در خانه، بر درد، کیفیت زندگی و دامنه حرکتی مفصل زانو در زنان مبتلا به استئوآرتریت زانو
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
استئوآرتریت زانو، تمرینات منتخب در خانه، درد، کیفیت زندگی، دامنه حرکتی زانو
سال 1400
پژوهشگران زهرا رئیسی(استاد راهنما)، مسعود گلپایگانی(استاد راهنما)، زهرا فرجی(دانشجو)

چکیده

مقدمه و هدف: استئوآرتریت شایع ترین بیماری مفصلی است و اصلی ترین تظاهر آسیب شناسی (پاتولوژی) آن در سطح بافتی، تخریب موضعی غضروف مفصلی است و به عنوان یکی از شایع ترین اختلالات عضلانی_اسکلتی، می تواند باعث درد، ناتوانی و کاهش سطح کیفیت زندگی فرد مبتلا گردد. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر تمرینات منتخب در خانه بر روی میزان درد، دامنه حرکتی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به استئوآرتریت زانو انجام شد. روش تحقیق: 34 زن مبتلا به استئوآرتریت زانو با دامنه سنی 60-45 سال در مطالعه نیمه تجربی حاضر شرکت کردند که بصورت تصادفی به دو گروه 17 نفری (کنترل و تجربی) تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت 8 هفته، 3 جلسه در هفته برنامه تمرینی منتخب در خانه را اجرا نمودند. برای اندازه گیری میزان درد از مقیاس VAS ، برای سنجش کیفیت زندگی از پرسشنامه جهانی و بومی شده KOOS و برای اندازه گیری دامنه حرکتی مفصل زانو از گونیامتر استاندارد استفاده گردید. از نرم افزار SPSS نسخه 26 و آزمون آماری آنالیز واریانس با طرح اندازه گیری مکرر برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. کلیه تجزیه و تحلیل ها در سطح معنی داری 05/0 انجام شد. یافته ها: نتایج تحقیق حاضر در خصوص میزان شدت درد، کیفیت زندگی و دامنه حرکتی فلکشن مفصل زانو پس از گذشت هشت هفته بین گروه تجربی با گروه کنترل بهبود معنی داری را نشان داد (001/0p<). همچنین در مقایسه درون گروهی گروه تجربی در متغیرهای مورد اندازه گیری شده بهبود معنی داری را در مرحله پس آزمون نسبت به پیش آزمون نشان داد (001/0p<). بحث و نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که انجام تمرینات منتخب درخانه می تواند به طور معنی داری باعث بهبود میزان درد، کیفیت زندگی و دامنه حرکتی مفصل زانو زنان مبتلا به استئوآرتریت زانو گردد. بنابراین می توان تمرینات منتخب در خانه را به عنوان یک روش تمرینی ایمن و موثر در بهبود درد، کیفیت زندگی و دامنه حرکتی مفصل زانوی بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو پیشنهاد کرد.