1403/01/28
زهرا رئیسی

زهرا رئیسی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-6941-7483
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57210464122
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
تأثیر هشت هفته تمرینات اصالحی شروث و ارتوز بر تعادل پویای بیماران مبتال به اسکولیوز ایدیوپاتیک احمد کریمی سورکی، زهرا رئیسی، شهناز شهرجردی، مسعود گلپایگانی، زهرا محمودی (1400)
تاثیر تمرینات تعادلی تکنولوژی واقعیت مجازی بر تعادل و هماهنگی ورزشکاران مبتلا به بی ثباتی عملکردی مچ پا محمدجواد امیدی بروجنی، مسعود گلپایگانی، زهرا رئیسی، کریم زهره وندیان (1399)
Effects of Using Insoles with Different Wedges on Static and Dynamic Balance علی یلفانی، آزاده عسگرپور، زهرا رئیسی (1399)
بررسی وضعیت موجود ورزش پهلوانی و زورخانه ای کشوردر سال 1395 علی یلفانی، حسین عاشوری، زهرا رئیسی (1396)
تاثیر 12 هفته تمرینات اصلاحی بر ناهنجاری پشت تابدار دانشجویان پسر 18-25 سال علی یلفانی، عین اله نادری، مهرداد عنبریان، زهرا رئیسی، محمدرضا نیکو (1394)
مقاله ارائه‌شده
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
تأثیر تمرینات تعلیقی بر پیشگیری از آسیب رباط صلیبی قدامی در زنان تکواندوکار کریم زهره وندیان، مسعود گلپایگانی، زهرا رئیسی، مرضیه پالیزوان (1399)
تأثیر تمرینات منتخب اصلاحی و ارتوز پا بر بیماران مبتلا به اسکولیوز شهناز شهرجردی، زهرا رئیسی، مسعود گلپایگانی، احمد کریمی سورکی (1398)
تأثیر تمرینات محوری ورتیکال بر تعادل و هماهنگی زنان سالمند مسعود گلپایگانی، زهرا رئیسی، شهناز شهرجردی (1398)
تاثیر تمرین های محوری فرونتال بر تعادل و هماهنگی زنان سالمند مسعود گلپایگانی، زهرا رئیسی، شهناز شهرجردی (1398)
تأثیر تکنولوژی واقعیت مجازی بر هماهنگی و تعادل ورزشکاران مبتلابه بی ثباتی عملکردی مچ پا مسعود گلپایگانی، کریم زهره وندیان، زهرا رئیسی، محمدجواد امیدی بروجنی (1397)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته