1402/12/05
مسعود گلپایگانی

مسعود گلپایگانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7586-321X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56367618700
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر هشت هفته تمرینات اصالحی شروث و ارتوز بر تعادل پویای بیماران مبتال به اسکولیوز ایدیوپاتیک
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
اسکولیوزیس، ستون فقرات، ارتوز پا، تعادل پاسچر
سال 1400
مجله دو ماه نامه علمي - پژوهشي فيض
شناسه DOI
پژوهشگران زهرا محمودی ، مسعود گلپایگانی ، شهناز شهرجردی ، زهرا رئیسی ، احمد کریمی سورکی

چکیده

سابقه و هدف: اسکولیوز ایدیوپاتیک شایعترین نوع انحراف جانبی ستون فقرات میباشد. هدف از پژوهش حاضر، تأثیر هشت هفته تمرینات منتخب اصالحی شروث و ارتوز پا بر تعادل پویای بیماران مبتال به اسکولیوز ایدیوپاتیک بود. مواد و روشها: در این مطالعه نیمهتجربی، 30 پسر نوجوان مبتال به اسکولیوز ایدیوپاتیک با زاویه کاب باالی 10 درجه بهطور تصادفی به سه گروه 10 نفره تمرین، ارتوز و کنترل تقسیم شدند. آزمودنیها در گروه تمرین به مدت 8 هفته، 3 جلسه در هفته تمرینات اصالحی منتخب )شروث( را انجام دادند، گروه ارتوز 8 هفته روزانه حداقل 4 ساعت از ارتوزهای پا که بهصورت اختصاصی برای هر نفر ساخته شده بود، استفاده کردند و گروه کنترل تحت درمان خاصّی قرار نداشت. آزمون تعادلی Y قبل و بعد از مداخله برای بررسی میزان تعادل پویای افراد بهکار برده شد. دادههای جمعآوریشده از طریق نرمافزار SPSS نسخه 16 و با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند. نتایج: یافتهها نشان داد که پس از 8 هفته، میانگین نمرات تعادل پویا در گروههای تمرین )11/7±38/99 )و ارتوز )22/4±13/98 )بهطور معناداری بیشتر از گروه کنترل )11/14±4/89 )بود )001/0