1403/04/30
مسعود گلپایگانی

مسعود گلپایگانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7586-321X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56367618700
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر هشت هفته تمرین فوم غلتان بر ناراستی ستون فقرات مبتلایان به اسکولیوز غیر ساختاری
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
کلیدواژه ها: اسکولیوز غیر ساختاری، تمرین فوم غلتان، خود رهاسازی مایوفاشیال، فتوگرامتری
سال 1397
پژوهشگران مسعود گلپایگانی(استاد راهنما)، شهناز شهرجردی(استاد مشاور)

چکیده

ناهنجاری اسکولیوز غیر ساختاری یک تغیر شکل سه بعدی در ستون مهره ها است که با چرخش مهره ها و انحنای جانبی ستون فقرات همراه و باعث بروز علائم و مشکلات جدی برای فرد درگیر شود. این ناهنجاری می تواند سلامت عمومی و کلی فرد را به خطر انداخته و تهدید کند، بر این مبنا پژوهش حاضر باهدف بررسی اثرات تمرین با فوم غلتان بر بهبود اسکولیوز غیر ساختاری انجام شد. پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با دو گروه کنترل و تجربی بود. 30 نفر از مردان درای اسکولیوز غیرساختاری در دامنه سنی 13 تا 40 سال انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش (15) و کنترل (15) تقسیم شدند. در پیش آزمون قد، وزن و زاویه اسکولیوز با روش فتوگرامتری اندازه گیری شد، سپس گروه آزمایش به مدت هشت هفته و هر هفته سه جلسه یک ساعته تمرین با فوم غلتان را انجام دادند. در پایان تمرین در جلسه آخر دوباره اندازه گیری اسکولیوز در هر دو گروه انجام شد. نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون آماری تی همبسته و تی مستقل تجزیه وتحلیل شد. یافته ها نشان دادند که تمرین فوم غلتان در گروه آزمایش باعث بهبود در میزان اسکولیوز شده (001/0=Sig) درحالی که در گروه کنترل تفاوت معناداری مشاهده نشد (789/0=Sig). تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که می توان از تمرین با فوم غلتان به عنوان روشی نوین، در دسترس، آسان و ارزان در جهت بهبود ناهنجاری اسکولیوز غیر ساختاری در بیماران و ورزشکاران دچار انحنای جانبی ستون فقرات استفاده کرد.