1402/12/06
مسعود گلپایگانی

مسعود گلپایگانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7586-321X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56367618700
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تمرینات اصلاحی تراباند بر زاویه Q افراد مبتلا به زانوی پرانتزی و ضربدری
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
تمرینات اصلاحی تراباند، زاویه Q ، زانوی پرانتزی، زانوی ضربدری
سال 1398
پژوهشگران طاهره عظیمی ، علی اکبر جندقیان بیدگلی ، سامان فلاحی ، مسعود گلپایگانی ، احسان الوانی

چکیده

زیمنه و هدف : در ماین مفاصل بدن ، ز ان و شایع ت ی رن مف صل درگی ر در آ ی سب ها ی ور شزی است. تیغیر ش ل که ا ی اسک لتی زناو ییک ا ز شایعتر ی ن اختلالات آن ه ت سن . د این ا ت خلالات ممکن است ما درز ادی و ی ا اکتس اب ی باش ند و از ش ا یع تر ی ن آنه ا می تو ا ن به ژ نوو اروم و برا ی تشخ یص ب س یاری از بیم اری ه،ا مقایس ه ز انوی س ال م و آس یب د ید ه و ارزیاب ی بهبود پس Q ژونو الگوم ا ش اره کرد هچم نین ز اویه افر اد مبتلا به ز انوی Q از فیز یو تر اپی به ک ار می رود .بنابر این هدف از پژوهش ح اضر تاثیر تاثیر ت یرم نا ت اصلاحی تر ابان د ب ر زوایه پرانتزی و ض ر ب د ر ی بود . م ا ود و روش ه: ا جامعه آماری ای ن تح قیق ر ا د ان شج و یان د ان ش گ اه ا ا رک به تعد اد 52 نفر از د ان شجو یان که دچ ار ز انوی پر انتزی و ضرب د ری بود ن د ت ش کیل د اد ن د . ن مو نه ه ا به 4 گوره (دو گوره تج ر ب ی و کنترل )تقس یم شد ن د و دو گوره تج ر ب ی به مدت 8 هتف ه تتح سا خت کش ور MSD ترم ینا ت ا صلاحی تر ابان د قر ار گر فتند . از ک ل ویس برا ی ان د ازه گیری ز انوی پر انتزی و ض ر ب د ری و از گ ن ویامتر مدل استفاده شد . برا ی بررسی د اده ه ا از آزمون ها ی Q برا ی ان د ازه گیری ز اویه ( STFR) بل ژ یک و با استاند ارد بین الم للی اند ازه گیری ا ت سفاده شد . LSD و تست تعقیبی ANCOVA مشخص شد که تمر ینا ت ا صلاحی تر ابان د منج ر به بهبود در هر دو گروه ز انوی پر انتزی و LSD یافته :ه ا بر ا س اس نتایج آزمون .( P<0/ ضرب د ری ش 5د( 0 شددر Q نیتجه گیری : باتوجه به نتایج به دست آمده می تو ان نتیجه گر فت که تمر ینات اصلاحی تر ابان د باعث تغییر در ز اویه در افر اد مبتلا به ز انوی ض ر ب د ری ک اهش و د رز انوی پر انتزی افز ای ش یافت .و ل ی این تغییر ا ت در گروه ز انوی پر انتزی Q نیتجه ز اویه مشهود تر بو د