1402/12/05
مسعود گلپایگانی

مسعود گلپایگانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7586-321X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56367618700
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین روایی و پایایی نرمافزار کلاینومتر گوشی هوشمند در اندازه گیری دامنه حرکتی فعال چرخش داخلی و چرخش خارجی مفصل شانه
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
روایی و پایایی,نرم افزار کلاینومتر,گوشی هوشمند,دامنه حرکتی,مفصل شانه
سال 1398
پژوهشگران محمد قربانی خراجی ، ابراهیم عبدالله زاده ، مسعود گلپایگانی ، محمدجواد امیدی بروجنی

چکیده

داشتن انعطاف پذیری مناسب و دامنه حرکتی مطلوب در جلوگیری از آسیب ها و سلامت جسمانی تاثیر بسزایی دارد. یکی از ابزارهای نوین اندازه گیری دامنه حرکتی نرم افزار کلاینومترگوشی هوشمند است. بنابراین، هدف تحقیق حاضر تعیین میزان روایی و پایایی نرم افزار کلاینومتر گوشی هوشمند در اندازه گیری دامنه حرکتی فعال چرخش داخلی و خارجی مفصل شانه می باشد. برای بررسی روایی نرم افزار کلاینومتر گوشی هوشمند از ضریب همبستگی پیرسون در سطح معناداری p≤ 0/01 استفاده شد. همچنین به منظور بررسی پایایی درون آزمونگر و پایایی بین آزمونگر از ضریب همبستگی درون گروهی استفاده گردید. مقدار ضریب همبستگی پیرسون برای چرخش داخلی 0/73 و برای چرخش خارجی 0/83 به دست آمد. همچنین پایایی درون آزمونگر برای ارزیاب اول در حرکت چرخش داخلی و خارجی به ترتیب 0/91 و 0/90 محاسبه گردید. پایایی درون آزمونگر برای ارزیاب دوم در حرکت چرخش داخلی0/95 و درحرکت چرخش خارجی نیز 0/95 به دست آمد. در نهایت پایایی بین آزمونگر در چرخش داخلی 0/87 و چرخش خارجی 0/88 محاسبه شد. بنابر این نرم افزار کلاینومتر گوشی هوشمند برای اندازه گیری دامنه حرکتی فعال چرخش داخلی و خارجی مفصل شانه دارای روایی و پایایی بسیار مناسبی می باشد.