1402/12/05
مسعود گلپایگانی

مسعود گلپایگانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7586-321X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56367618700
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه دامنه حرکتی چرخش داخلی و خارجی دست غالب و غیر غالب مفصل شانه ورزشکاران تنیس روی میز
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
چرخشی داخلی، چرخش خارجی، مفصل شانه، دامنه حرکتی، دست غالب وغیرغالب، تنیس روی میز
سال 1395
پژوهشگران مسعود گلپایگانی ، ابراهیم عبدالله زاده

چکیده

شانه متحرک ترین مفصل بدن می باشد که در ورزش هایی که دارای حرکات تکراری بالای سر می باشند تحت فشار قرار می گیرد. تغییر در کاهش یا افزایش دامنه حرکتی در شانه می تواند موجب عدم تعادل عضلانی شده و به تدریج درکل ساختار بدن باعث بروز مشکلات عمده گردد. از آن جا که ورزشکاران تنیس روی میز دارای حرکات تکراری در بالای سر هستند هدف این تحقیق مقایسه دامنه حرکتی چرخش داخلی و خارجی دست غالب و غیر غالب ورزشکاران تنیسروی میز می باشد. این تحقیق بر روی 30 نفر از ورزشکاران تنیس روی میز با میانگین سنی ± 04 / 3 27 / 22 و با میانگینقد 37 / 9 ± 178 / 33 و میانگین سابقه ورزشی 28 / 3 ± 37 / 7 انجام گرفت. برای اندازه گیری دامنه حرکتی مفصل شانه از گونیامتر استاندارد استفاده شد. در این تحقیق مشاهده گردید که نسبت دامنه حرکتی چرخش داخلی مفصل شانه دست غالب کم تراز مقدار چرخش داخلی دست غیر غالب می باشد.( 05>p / 0) همچنین میزان دامنه حرکتی چرخش خارجی و داخلی مفصل شانه در دست غالب و غیر غالب تفاوت معناداری مشاهده نشد.( 05