1402/12/06
مسعود گلپایگانی

مسعود گلپایگانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7586-321X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56367618700
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر سه روش حرکت درمانی،ماساژدرمانی و دارو درمانی بر کاهش درد و درمان التهاب عصب سیاتیک
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
حرکت درمانی، ماساژدرمانی، دارو درمانی،درد و التهاب عصب سیاتیک
سال 1399
پژوهشگران مسعود گلپایگانی

چکیده

زمینه و هدف: التهاب عصب سیاتیک از بیماری های معمول اعصاب محیطی به شمار می رود که تا کنون برای حل این مشکل روش های متعددی از جمله جراحی و فیزیوتراپی مطرح شده اند. هدف از این تحقیق مقایسه تاثیر سه روش حرکت درمانی، ماساژدرمانی و دارودرمانی بر کاهش درد و درمان التهاب عصب سیاتیک بود. روش بررسی: در این مطالعه نیمه تجربی که بر روی 80 نفر که در محدوده ی سنی 30 تا 50 سال بودند، با تشخیص پزشک متخصص، زاویه فلکشن هیپ) به طور هدفمند انتخاب و به چهار گروه حرکت درمانی، ماساژ درمانی، )SLR و تست X-Ray،MRI استفاده از دارودرمانی و گروه تلفیقی تقسیم بندی شدند. آزمودنی های گروه حرکت درمانی به مدت 8 هفته و هر هفته سه جلسه با پروتکل معین 30 دقیقه - به انجام تمرینات تخصصی و آزمودنی های گروه ماساژدرمانی به مدت 8 هفته و هر هفته 3 جلسه و هر جلسه به مدت 45 از روش های ماساژدرمانی روسی و آزمودنی های گروه دارودرمانی براساس دستورالعمل پزشک متخصص به مدت 8 هفته به درمان (0/ دارویی و آزمودنی های گروه چهارم همزمان به سه روش درمانی پرداختند. نتایج به دست آمده درسطح معناداری کمتر از( 0001 بررسی شدند. یافته ها: نتایج در گروه های مختلف نشان داد که حرکت درمانی ، ماساژدرمانی و گروه تلفیقی در کاهش درد و درمان التهاب عصب سیاتیک به طور معناداری موثر می باشد و روش دارودرمانی در کاهش درد و درمان التهاب عصب سیاتیک به طور معنا داری موثر نمی باشد. را افزایش و درد را کاهش و بیماران مبتلا SLR نتیجه گیری: تمرینات حرکت درمانی، ماساژدرمانی و کمپلکس درمانی می تواند زاویه به التهاب عصب سیاتیک را بهبود بخشد.