1402/12/06
مسعود گلپایگانی

مسعود گلپایگانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7586-321X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56367618700
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر هشت هفته تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل ایستا و پویای سالمندان
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
تمرینات ثبات مرکزی،تعادل،سالمند
سال 1397
پژوهشگران محمد مظفری ، مسعود گلپایگانی

چکیده

فعالیت جسمانی و ورزش از جمله روش هایی است که برای پیشگیری، به تاخیر انداختن و یا درمان مشکلات ناشی از فرایند پیر شدن به کار رفته و تاثیر مثبت آن بر روی کیفیت زندگی افراد از جمله سالمندان مستند شده است.ناحیه کمر- لگن-ران با عضلات اطراف آن به عنوان ناحیه مرکزی بدن خوانده می شود و با توجه به واقع شدن مرکز ثقل در این ناحیه، ثبات این ناحیه اهمیت زیادی دارد . هدف از این پژوهش بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات ثبات مرکزی در تعادل ایستا و پویای سالمندان بود. در این مطالعه نیمه تجربی 24 سالمند ) میانگین سن 36 / 5 ± 5 / 71 سال، میانگین قد 4/56 ± 148/56 سانتی متر، میانگین وزن 03 / 10 ± 33/60 کیلوگرم( به طور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند و به صورت تصادفی به دو گروه تجربی) 12 نفر( و گروه کنترل) 12 نفر( تقسیم شدند.گروه تمرینی به مدت هشت هفته به صورت یک روز در میان و هر جلسه به مدت 30 دقیقه تمرینات ثبات مرکزی را انجام دادند. در این پژوهش برای اندازه گیری تعادل ایستا از تست لک لک و برای اندازه گیری تست تعادل پویا از تست Y استفاده شد. نمرات آزمون ها قبل و بعد از برنامه تمرینی اندازه گیری شدند. جهت تجزیه تحلیل آماری از روش t همبسته برای مقایسه نمرات قبل از آزمون و بعد از آزمون تعادل ایستا و پویا استفاده شد و از t مستقل )در سطح معناداری 05 / 0p < ( برای مقایسه تغییرات بین گروهی استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که پس از این دوره تمرینی افزایش معناداری در تعادل ایستا و پویا ) p=0/00 ( دیده شد. با توجه به یافته های این تحقیق می توان چنین جمع بندی نمودکه به طور کلی تمرینات ثبات مرکزی می تواند تعادل ایستا و پویا را درسالمندان بهبود بخشد و می توان درکنار برنامه های تمرینی دیگر از آن استفاده کرد