1402/12/06
مسعود گلپایگانی

مسعود گلپایگانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7586-321X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56367618700
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تمرینات اصلاحی بر تعادل زنان سالمند دارای هیپرکیفوزیس
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
تمرینات اصلاحی، هیپرکیفوز، زمین خوردن، تعادل پوسچر، سالمند
سال 1394
مجله دو ماه نامه علمي - پژوهشي فيض
شناسه DOI
پژوهشگران فهیمه محمودی ، مسعود گلپایگانی ، شهناز شهرجردی

چکیده

سابقه و هدف: زنان دارای هایپرکایفوزیس تعادل کافی نداشته و بدنشان دارای نوسان زیادی است که سبب میش ود بیشتر در معرض خطر زمین خوردن اختلال در تعادل و ثبات پوسچر شود. هدف ازین پژوهش بررسی تاثیر تمرینات اصلاحی بر تعادل دارای هایپرکیفوزیس بود.