1402/12/06
مسعود گلپایگانی

مسعود گلپایگانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7586-321X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56367618700
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی ارتباط بین ویژگی های منتخب پیکرسنجی با موفقیت ژیمناست های نخبه مرد ایران
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
: آنتروپومتریک، ترکیب بدن، آمادگی جسمانی و ژیمناستیک
سال 1398
پژوهشگران مسعود گلپایگانی ، فواد نوروزی

چکیده

چکیده: هـدف از این تحقیق بررسـی ارتباط بین ویژگی های منتخـب پیکـر سنجی وزیست حرکتـی با موفقیـت ژیمناسـت های نخبـه مرد در ایران می باشد. در این تحقیق از 23 نفر از ژیمناست های نخبه مرد، که سابقه عضویت در تیم ملی ایران را دارند، با (میانگین سن±) 17 تا 27 سال) انتخاب شدند و متغیرهای آنتروپومتریکی شامل دور باسن، دور کمر، دور بازو، دور ساعد، دور ساق، دور ران، دور مچ پا، طول آرنج، طول ساعد، طول ساق، طول ران، عرض زانو، عرض آرنج، طول دست، طول اندام فوقانی، طول اندام تحتانی، دور بازو در حالت فلکشن و شاخص های آمادگی جسمانی شامل توان، چابکی، سرعت، استقامت عضلانی، تعادل، انعطاف پذیری می باشد و برای مشخص ساختن نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون کولمو گروف – اسمیرنوف استفاده شد و جهت تجزیه و تحلیل آماری از آزمون ضریب همبستگی پیرسون در سطح معنی دار p>0/05 انجام شد. نتایج نشان داد که برخی از شاخص های آنتروپومتریکی شامل قد ایستاده و قد نشسته و طول دو دست به طور معناداری با موفقیت ژیمناست-های نخبه مرد ایران ارتباط معنی داری وجود دارد و در مورد شاخص های دیگر ارتباطی وجود نداشت. همچنین بین شاخص-های ترکیب بدنی، شامل وزن، شاخص توده بدن، توده بدون چربی و بین شاخصهای آمادگی جسمانی شامل توان انفجاری پاها، تعادل، انعطاف پذیری و چابکی با موفقیت ژ یمناستها رابطه معنی داری وجود داشت ولی با بقیه عوامل، از قبیل شاخص درصد چربی بدن، توده ی چربی، استقامت عضلانی، سرعت، ارتباط معنی داری مشاهده نشد. کلمات کلیدی: آنتروپومتریک، ترکیب بدن، آمادگی جسمانی و ژیمناستیک