1402/12/05
مسعود گلپایگانی

مسعود گلپایگانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7586-321X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56367618700
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تمرینات کششی تسهیل عصبی- عضلانی حس عمقی (PNF) بر سندروم درد پاتلوفمورال
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ناتوانی عملکردی، سندروم درد پاتلوفمورال، کششPNF
سال 1395
مجله مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان
شناسه DOI
پژوهشگران مسعود گلپایگانی

چکیده

زمینه و هدف: سندروم درد پاتلوفمورال یکی از شایع­ترین ناراحتی­های زانو می­باشد. رفع کوتاهی بافت نرم از روش­های درمان محافظه کارانه سندروم درد پاتلوفمورال می­باشد. هدف از تحقیق حاضر تاثیر تمرینات کششی تسهیل عصبی- عضلانی حس عمقی (PNF) بر سندروم درد پاتلوفمورال می­باشد. روش بررسی: تعداد 20 بیمار زن مبتلا به سندرم درد پاتلوفمورال به صورت تصادفی در دو گروه کشش PNF و کنترل قرار گرفتند. گروه تجربی به مدت 8 هفته پروتکل درمانی مربوط به خود را دریافت نمود، در حالیکه گروه کنترل هیچگونه برنامه درمانی را دنبال نکرد. از مقیاس بصری سنجش درد (VAS) جهت اندازه گیری میزان درد و از پرسشنامه ناتوانی کوجالا برای سنجش ناتوانی عملکردی آزمودنی­ها پیش و پس از اعمال مداخله درمانی استفاده شد. داده های پژوهش در پیش و پس­آزمون توسط آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. تمامی عملیات آماری توسط نرم افزارSPSS نسخه 20 و در سطح معنی­داری 05/0 انجام گرفتند. یافته­ها: میزان درد در گروه تحت درمان با تمرین­های کششی PNF نسبت به گروه کنترل به طور معنا­داری کاهش یافت (05/0>P ). همچنین ناتوانی عملکردی، در بیماران گروه PNF به طور معنا­داری نسبت به گروه کنترل بهبود پیدا کرد (05/0>P ). نتیجه­گیری: یافته­های پژوهش نشان داد که تمرین­های کششی PNFموجب کاهش علایم سندرم درد پاتلوفمورال می­شوند.