1402/12/05
مسعود گلپایگانی

مسعود گلپایگانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7586-321X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56367618700
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر یک دوره برنامه منتخب تمرینی مشتمل بر تمرینات تسهیل هماهنگی عصبی- عضلانی (PNF) بر میزان درد افراد مبتلا به کندرومالاسی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
کندرومالاسی کشکک، برنامه منتخب تمرینی، درد زانو
سال 1393
پژوهشگران مسعود گلپایگانی

چکیده

هداف: علت اصلی بروز عارضه کندرومالاسی کشکک نقص در سیستم کنترل عصبی- عضلانی و ضعف عضلات چهارسررانی است، تاکنون روش های متفاوتی برای درمان این عارضه پیشنهاد شده که در این میان تمرینات تقویتی گروه عضلات بازکننده ران و تمرینات کششی عضلات رانی مرسومترین روش مورد تایید اکثر محققین می باشد. هدف این تحقیق بررسی تاثیر یک دوره برنامه منتخب تمرینی مشتمل بر تمرینات تسهیل هماهنگی عصبی- عضلانی (PNF) بر کاهش درد افراد مبتلا به کندرومالاسی میباشد.روش ها: 12 زن مبتلا به کندرومالاسی ایدیوپاتیک بطور هدفمند، در دامنه سنی 18 تا 30 سال انتخاب و در تحقیق شرکت داده شدند.برنامه منتخب تمرینی (تمرینات کششی، تمرینات تسهیل هماهنگی عصبی- عضلانی و تمرینات قدرتی عضلات ران) به مدت 6 هفته، هرهفته 3 جلسه و هر جلسه به مدت 30 تا 45 دقیقه بر روی آزمودنی ها اعمال شد. از طریق پرسشنامه سنجش درد زانو، میزان درد زانوی آزمودنی ها قبل و پس از پایان دوره تمرینی اندازه گیری شد. برای مقایسه میانگین درد در دو مرحله پیش و پس آزمون از آزمون تیوابسته استفاده شد. یافته ها: اختلاف معناداری بین میانگین درد زانوی افراد قبل (50/17) و پس از اعمال برنامه منتخب تمرینی (33/25) مشاهده شد، بطوریکه میزان درد در حدود 33/7، کاهش پیدا کرد. نتیجه گیری: یک دوره برنامه منتخب تمرینی مشتمل بر تمرینات PNF برکاهش درد افراد مبتلا به کندرومالاسی تاثیر معنادار داشته است. از این رو، توصیه می کنیم این روش به عنوان یک روش درمانی به صورت مکمل و یا مستقل در مداوای بیماران استفاده گردد.