1402/12/06
مسعود گلپایگانی

مسعود گلپایگانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7586-321X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56367618700
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارتباط بین استحکام ذهنی ،هماهنگی و کیفیت زندگی مردان سالمند
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
استحکام ذهنی -هماهنگی-کیفیت زندگی-سالمندی
سال 1401
پژوهشگران مسعود گلپایگانی

چکیده

امروزه پدیده سالمندی به یک مشکل اجتماعی و جمعیت شناختی تبدیل شده است .هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین استحکام ذهنی ،هماهنگی و کیفیت زندگی مردان سالمندبود.