1402/12/05
مسعود گلپایگانی

مسعود گلپایگانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7586-321X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56367618700
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر تمرینات پایداری عصبی عضلانی (DNS) بر کمردرد مزمن غیر اختصاصی: مقاله مروری روایی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
تمرینات پایداری عصبی عضلانی( DNS )،کمردرد مزمن غیراختصاصی
سال 1402
مجله فصلنامه بیهوشی و درد
شناسه DOI
پژوهشگران مسعود گلپایگانی ، احسان الوانی

چکیده

چکیده زمینه و هدف: کمردرد یکی از مهم ترین و شایع ترین مشکلات اسکلتی-عضلانی است که در جوامع مختلف نیز از شیوع بالایی برخوردار است و یکی از علت های اصلی زندگی توأم با ناتوانی عمومی است. هدف از این مقاله مروری بررسی بر کمردرد مزمن غیر اختصاصی بود. )DNS( روایی تاثیر تمرینات پایداری عصبی عضلانی پویا مواد و روش ها: جستجو با کلید واژگان مرتبط در تمامی سال ها و در پایگاه های اینترنتی با استفاده از موتورهای dynamic neuromuscular با کلید واژه های PEDRO و ,PubMed Google Scholar, Science Direct ، جستجوی انجام شد. همچنین حروف اختصاری stability (DNS) exercise ، non-specific chronic Low Back pain exercise and در پایگاه های جستجو مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت. عاوه بر این فهرست منابع هر مقاله ای شناسایی و به منظور شناسایی اطلاعات اضافی به طور دقیق ارزیابی شد در ادامه، مطالعات بررسی کننده تاثیر تمرینات پایداری عصبی استفاده گردید. PEDro عضلانی وارد مطالعه شدند. جهت بررسی کیفیت مقالات وارد شده از مقیاس نتایج: در مجموع 35 مطالعه مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد، چهار مطالعه که دارای معیار ورود )نمره بالاتراز 5 در مقیاس پدرو( بودند، برای بررسی انتخاب شدند. تفاوت های زیادی در متدولوژی، شاخص اصلی مورد ارزیابی، تعداد نمونه، روش اجرا، نحوه ارزیابی متغیر ها و غیره در مطالعات وجود داشت. در افراد دارای کمردرد مزمن، انجام تمرینات پایداری عصبی عضلانی باعث کاهش درد و بهبود عملکرد حرکتی شده است. نتیج هگیری: مطالعه حاضر نشان داد که تمرینات ثبات داینامیک عصبی عضلانی مرکزی به عنوان یک روش تمرین درمانی اختصاصی می تواند موجب کاهش درد، ناتوانی، بهبود تعادل، بهبود استقامت عضلانی و دامنه حرکتی مبتلایان به کمردرد مزمن غیراختصاصی شود.