1403/05/04
مسعود گلپایگانی

مسعود گلپایگانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7586-321X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56367618700
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر مانور ثباتی گود کردن شکم بر میزان فلکشن زانوی بانوان ورزشکار مبتلا به کمر درد
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
کمردرد مزمن غیراختصاصی ، گود کردن شکم ، فلکشن زانو ، تست PKF
سال 1397
پژوهشگران مسعود گلپایگانی ، شهناز شهرجردی ، احمد کریمی سورکی ، غزاله سادات حسنیه

چکیده

هدف: هدف بررسی تاثیر مانور ثباتی گود کردن شکم در تغییر اندازه فلکشن زانو حین تست حرکتیPKFدر زنان ورزشکار مبتلا به کمردرد استان اراک انجام شد. روش بررسی: جامعه آماری پژوهش نیمه تجربی حاضر تحقیق را تعداد 90 نفر از زنان ورزشکار مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی در محدوده سنی 18 تا 40 سال و در محدوده زمانی 9 ماه به مراکز درمانی و هیئت پزشکی ورزشی شهرستان اراک مراجعه کرده اند، را تشکیل داده اند. نمونه آماری این تحقیق از نوع انتخاب در دسترس بود و تعداد 51نفر را که شرایط ورود به تحقیق(سن،نوع عملکرد و درد)را داشتند به عنوان نمونه انتخاب شده اند. داده ها با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیر نوف (K-S)و آزمون Paired-t-test ارزیابی شدند.یافته ها: نتایج نشان می دهد که بیشترین فراوانی مبتلایان به کمردرد(47/1درصد)در محدوده سنی 34 سال و بیشتر بوده است. همچنین تاثیر مانور گود کردن شکم بر اندازهی فلکشن زانو در حین تست حرکتی به دمر خوابیدن و کاهش بیثباتی بیماران در سطح اطمینان 0/05 معنادار بوده است. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد که مانور گود کردن شکم یکی از تمرینات موثر در کاهش بیثباتی دردهای ناحیه کمر می باشد، که میتوان از آن در محیط های بالینی، درمانی و پژوهشی، برای افراد مبتلا به کمردرد استفاده کرد.