1402/12/06
مسعود گلپایگانی

مسعود گلپایگانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7586-321X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56367618700
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین روایی و پایایی نرمافزار کالینومتر گوشی هوشمند در اندازهگیری دامنه حرکتی فعال چرخش داخلی و چرخش خارجی مفصل شانه
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
روایی و پایایی، نرمافزار کالینومتر، گوشی هوشمند، دامنه حرکتی، مفصل شانه
سال 1398
پژوهشگران مسعود گلپایگانی ، محمدجواد امیدی بروجنی

چکیده

داشتن انعطافپذیری مناسب و دامنه حرکتی مطلوب در جلوگیری از آسیبها و سالمت جسمانی تأثیر بسزایی دارد. یکی از ابزارهای نوین اندازهگیری دامنه حرکتی نرمافزار کالینومترگوشی هوشمند است. بنابراین، هدف تحقیق حاضر تعیین میزان روایی و پایایی نرمافزار کالینومتر گوشی هوشمند در اندازهگیری دامنه حرکتی فعال چرخش داخلی و خارجی مفصل شانه میباشد. برای بررسی روایی نرمافزار کالینومتر گوشی هوشمند از ضریب همبستگی پیرسون در سطح معناداری 01/0≤ p استفاده شد. همچنین به منظور بررسی پایایی درون آزمونگر و پایایی بین آزمونگر از ضریب همبستگی درونگروهی استفاده گردید. مقدار ضریب همبستگی پیرسون برای چرخش داخلی 33/0 و برای چرخش خارجی 33/0 به دست آمد. همچنین پایایی درون آزمونگر برای ارزیاب اول در حرکت چرخش داخلی و خارجی به ترتیب 11/0 و 10/0 محاسبه گردید. پایایی درون آزمونگر برای ارزیاب دوم در حرکت چرخش داخلی 19/0 و درحرکت چرخش خارجی نیز 19/0 به دست آمد. در نهایت پایایی بین آزمونگر در چرخش داخلی 33/0و چرخش خارجی 33/0 محاسبه شد. بنابر این نرمافزار کالینومتر گوشی هوشمند برای اندازهگیری دامنه حرکتی فعال چرخش داخلی و خارجی مفصل شانه دارای روایی و پایایی بسیار مناسبی میباشد.