1402/12/05
مسعود گلپایگانی

مسعود گلپایگانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7586-321X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56367618700
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
چهل و پنج بیماری -پیشگیری و درمان آن با ورزش
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
بیماری -پیشگیری
سال 1377
پژوهشگران مسعود گلپایگانی

چکیده

ندارد