1402/12/05
مسعود گلپایگانی

مسعود گلپایگانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7586-321X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56367618700
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
روایی و پایایی "شاخص راه رفتن پویا" در مردان سالمند با و بدون سابقه افتادن
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
روایی، پایایی، راه رفتن، سالمند، اراک
سال 1391
پژوهشگران مسعود گلپایگانی(استاد راهنما)، داریوش خواجوی(استاد مشاور)، مرتضی عبدیانی(دانشجو)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین روایی و پایایی "شاخص راه رفتن پویا" در مردان سالمند انجام شد.