1402/12/05
مسعود گلپایگانی

مسعود گلپایگانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7586-321X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56367618700
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی ارتباط بین ترکیب بدنی با ناهنجاری ستون فقرات دانشجویان دختر دانشگاه اراک
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
ناهنجاری های وضعیتی، کیفوز، لوردوز، اسکولیوز، ترکیب بدنی، شاخص توده بدنی
سال 1394
پژوهشگران مسعود گلپایگانی(استاد راهنما)

چکیده

هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی ارتباط ترکیب بدنی(شاخص توده بدنی) با ناهنجاری های ستون فقرات (کیفوز، لوردوز و اسکولیوز) در دختران دانشجوی دانشگاه اراک بود.روش: جامعه پژوهش حاضر، شامل دانشجویان دختر دانشگاه اراک مقطع کارشناسی بود. تعداد 190 نفر به صورت داوطلبانه برای شرکت در این پژوهش مراجعه کردند که با توجه به ترکیب بدنی نیاز پژوهش از بین آنها 120نفر با میانگین سنی 46±21 به صورت هدفمند انتخاب شدند. این پژوهش از نوع همبستگی می باشد. نمایه توده بدن بصورت 2(متر)قد/ (کیلوگرم)وزن محاسبه شد. نمونه ها بر اساس شاخص توده بدنی به 4 گروه(کمتر از5/18 زیر وزن نرمال، 9/24-5/18 دارای وزن نرمال، 9/29-25 دارای اضافه وزن، بیشتر از 30 به عنوان افراد چاق) دسته بندی شدند. ارزیابی ستون فقرات توسط دستگاه فورمتریک دایرز انجام داده شد. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزارSPSS20 و روش آماری ضریب همبستگی پیرسون در سطح معناداری 05/0 صورت گرفت. نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که احتمالاً بین ترکیب بدنی و ناهنجاری های ستون فقرات در سه گروه کم وزن، وزن نرمال و دارای اضافه وزن ارتباط معناداری وجود ندارد(05/0< p) و فقط در گروهی که به عنوان افراد چاق درنظر گرفته شده بودند بین ترکیب بدنی آنها و دو ناهنجاری کیفوز و لوردوز ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین احتمالاً هیچ گونه ارتباط معناداری بین ناهنجاری اسکولیوز و ترکیب بدنی وجود ندارد.یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان داد که چاقی بر ناهنجاری های کیفوز و لوردوز تأثیرگذار است. که با مطالعات برخی محققین دیگر مطابقت دارد