1402/12/06
مسعود گلپایگانی

مسعود گلپایگانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7586-321X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56367618700
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه دامنه حرکتی چرخش داخلی و خارجی دست غالب و غیر غالب مفصل شانه ورزشکاران تنیس روی میز
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
چرخش داخلی،چرخش خارجی ،مفصل شانه ،دامنه حرکتی ،تنیس روی میز
سال 1395
پژوهشگران مسعود گلپایگانی ، ابراهیم عبدالله زاده

چکیده

خلاصه ضا هتحشک تشیی هفػل تذی هی تاضذ ک دس سٍصش اّیی ک داسای حشکات تکشاسی تالای سش هی تاض ذٌ تحت فطاس قشاس هی گیشد. تغییش دس کا صّ یا افضایص داه حشکتی دس ضا هی ت اَ ذً ه خَه عذم تعادل عضلایً ضذ ت تذسیح دسکل ساختاس تذی تاعث تش صٍ هطکلات عوذ گشدد. اص آی خا ک سٍصضکاسای ت یٌس س یٍ هیض داسای حشکات تکشاسی دس تالای سش سّت ذٌ ذّف ایی تحقیق هقایس داه حشکتی چشخص داخلی خاسخی دست غاله غیش غاله سٍصضکاسای ت یٌس 22 تا هیا گًیی /27 3/ س یٍ هیض هی تاضذ. ایی تحقیق تش س یٍ 30 فًش اص سٍصضکاسای ت یٌس س یٍ هیض تا هیا گًیی س یٌ 04 7 ا دًام گشفت. تشای ا ذًاص گیشی داه حشکتی هفػل ضا اص /37 3/ 178 هیا گًیی ساتق سٍصضی 28 / 33 9/ قذ 37 گ یًَاهتش استا ذًاسد استفاد ضذ. دس ایی تحقیق هطا ذّ گشدیذ ک سًثت داه حشکتی چشخص داخلی هفػل ضا دست غاله کن تشاص هقذاس چشخص داخلی دست غیش غاله هی تاضذ p<0/05) (. وّچ یٌی هیضای داه حشکتی چشخص خاسخی داخلی هفػل ضا دس دست غاله غیش غاله تفا تٍ هع اٌداسی هطا ذّ طًذ P>0/05) (. علا تشایی هیا گًیی چشخص داخلی هفػل ضا ت ط سَ قاتل ت خَ یْ کن تش اص چشخص خاسخی هفػل ضا دست غاله غیش غاله هطا ذّ گشدیذ. تات خَ ت ایی ک افضایص یا کا صّ داه حشکتی دس سٍصضکاسایً ک اص هفػل ضا ت ط سَ هکشس استفاد هی ک ذٌٌ ه خَه تش صٍ آسیه غذه ت سٍصضکاس هی ض دَ لزا ضش سٍی است تا ت هقذاس داه حشکتی هفػل ضا ت خَ خاظ کشد توشی اٌت اغلاحی ه اٌسه سا تشای آی طشاحی کشد. کلوات کلیذی:چشخطی داخلی، چشخص خاسخی، هفػل