1402/12/06
مسعود گلپایگانی

مسعود گلپایگانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7586-321X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56367618700
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر تمرینات حس عمقی بر بازسازی وضعیت مفصل و درد زانوی ورزشکاران مبتلا به ژنووالگوم
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
حس عمقی، درد، مفصل زانو، ژنووالگوم
سال 1399
مجله فصلنامه بيومكانيك ورزشي
شناسه DOI
پژوهشگران محمد امیر رحیمی ، سید محمد میر قاسمی ، فریبا مرادی وستگانی ، مسعود گلپایگانی

چکیده

هدف هدف از این مطالعه بررسی تأثیر تمرینات حس عمقی بر بازسازی وضعیت مفصل و درد زانوی ورزشکاران مبتلا به ژنووالگوم بود. روش ها در این پژوهش نیم هتجربی، تعداد سی ورزشکار زن که به زانوی ضربدری و همچنین درد زانو مبتلا بودند، در دامنه سنی 20 تا 30 سال و در دو گروه آزمایش و کنترل به صورت تصادفی قرار گرفتند. در پی شآزمون و پ سآزمون از پرس شنامه استاندارد درد زانو، برای سنجش میزان درد آزمودن یها و سپس از تست تشخیص وضعیت مفصل، برای ارزیابی حس عمقی زانو با کمک تصاویر دیجیتالی بهره گرفته شد. ورزشکاران گروه آزمایش به مدت هشت هفته )هر هفته سه جلسه، هر جلسه 20 دقیقه(، به انجام تمرینات تقویت حس عمقی پرداختند. برای بررسی نرمال بودن و تجزیه و تحلیل داد هها به ترتیب از آزمو نهای کولموگروف اسمیرنف و آزمون تی زوجی استفاده شد. محاسبه داد هها با نر مافزار SPSS نسخه 16 و سطح معن یداری ) 05 / P≤ 0 ( صورت گرفت. یافته ها یک دوره تمرینات حس عمقی موجب کاهش خطای بازسازی وضعیت مفصل و درد زانوی ورزشکاران زن مبتلا به ژنووالگوم شد ) 03 / .)P=0 نتیجه گیری بر اساس نتایج این پژوهش