1402/12/05
مسعود گلپایگانی

مسعود گلپایگانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7586-321X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56367618700
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنجش و اندازه گیری در علوم ورزشی
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
سنجش -اندازه گیری -علوم ورزشی
سال 1400
پژوهشگران فریبا مرادی وستگانی ، مسعود گلپایگانی

چکیده

سنجش و اندازه گیری یکی از دروس اصلی در تربیت بدنی و علوم ورزشی است.