1402/12/05
مسعود گلپایگانی

مسعود گلپایگانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7586-321X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56367618700
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
همایش ملی فعلیت بدنی ،سلامت و سالمندی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
تمرین تناوبی -تعادل- سارکوپینا
سال 1401
پژوهشگران سولماز مهدوی اورتاکند ، مسعود گلپایگانی ، امین فرزانه حصاری

چکیده

سالمندی با کاهش قدرت ،توده عضلانی و با محدودیت در فعالیت سارکوپینا نامیده می شود.بنابرین هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید با تواتر مختلف و بار حجمی یکسان بر تعادل وشاخص های عملکردی مردان سالمند به سارکوپینا بود.