1402/12/06
مسعود گلپایگانی

مسعود گلپایگانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7586-321X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56367618700
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارتباط ترس از حرکت و ناتوانی عملکردی در بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو با سابقه ورزشی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
استئوآرتریت زانو ، ترس از حرکت ، ناتوانی عملکردی ، ورزشکار
سال 1398
پژوهشگران علی صفری ، مریم عبادی ، شهناز شهرجردی ، مسعود گلپایگانی

چکیده

زمینه و هدف: استئوآرتریت زانو یک بیماری تخریبی مفصل است که سیر طبیعی این بیماری منجر به ضعف و ناتوانی بیمار می شود.هدف اصلی این تحقیق، بررسی ارتباط بین ترس از حرکت و ناتوانی عملکردی در بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو با سابقه ورزشی بود.روش کار: آزمودنی های تحقیق را کلیه مردان 30 تا 55 سال، با سابقه ورزشی مبتلا به استئوآرتریت زانو که در یک دوره دو ماهه به کلینیک های فیزیوتراپی اراک مراجعه کرده اند، تشکیل داده اند. از این جامعه 50 نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. اطلاعات لازم برای انجام این پژوهش به وسیله ی دو پرسشنامه ی ترس از حرکت تامپا و مقیاس نمره گذاری زانوی لیشولم گردآوری شد. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی است که در آن از آمار توصیفی برای سازماندهی و خلاصه کردن داده ها و از آمار استنباطی(تحلیل رگرسیونی) به منظور بررسی آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شده است. اطلاعات حاصل از این پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: یافته ها نشان دادند که بین ترس از حرکت و ناتوانی عملکردی در بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو با سابقه ورزشی رابطه معناداری وجود داشته است و بین ترس از حرکت و ناتوانی عملکردی با سابقه ورزشی ارتباط معنی داری وجود دارد .(p ≤ 0.5)نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد که بین ترس از حرکت و ناتوانی رابطه وجود دارد . ناتوانی در بیماران با سابقه ورزشی قابل مشاهده بود ولی این بیماران ، سطح کمتری از ترس در حرکت را نشان دادند .