1402/12/05
مسعود گلپایگانی

مسعود گلپایگانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7586-321X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56367618700
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تمرینات کششی تسهیل عصبی- عضلانی حس عمقی (PNF) بر سندروم درد پاتلوفمورال
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
ناتوانی عملکردی، سندروم درد پاتلوفمورال، کششPNF.
سال 1395
پژوهشگران پرستو غلامیان ، شیوا امامی ، مسعود گلپایگانی

چکیده

زمینه و هدف: سندروم درد پاتلوفمورال یکی از شایع­ترین ناراحتی­های زانو می­باشد. رفع کوتاهی بافت نرم از روش­های درمان محافظه کارانه سندروم درد پاتلوفمورال می­باشد. هدف از تحقیق حاضر تاثیر تمرینات کششی تسهیل عصبی- عضلانی حس عمقی (PNF) بر سندروم درد پاتلوفمورال می­باشد. روش بررسی: تعداد 20 بیمار زن مبتلا به سندرم درد پاتلوفمورال به صورت تصادفی در دو گروه کشش PNF و کنترل قرار گرفتند. گروه تجربی به مدت 8 هفته پروتکل درمانی مربوط به خود را دریافت نمود، در حالیکه گروه کنترل هیچگونه برنامه درمانی را دنبال نکرد. از مقیاس بصری سنجش درد (VAS) جهت اندازه گیری میزان درد و از پرسشنامه ناتوانی کوجالا برای سنجش ناتوانی عملکردی آزمودنی­ها پیش و پس از اعمال مداخله درمانی استفاده شد. داده های پژوهش در پیش و پس­آزمون توسط آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. تمامی عملیات آماری توسط نرم افزارSPSS نسخه 20 و در سطح معنی­داری 05/0 انجام گرفتند. یافته­ها: میزان درد در گروه تحت درمان با تمرین­های کششی PNF نسبت به گروه کنترل به طور معنا­داری کاهش یافت (05/0>P ). همچنین ناتوانی عملکردی، در بیماران گروه PNF به طور معنا­داری نسبت به گروه کنترل بهبود پیدا کرد (05/0>P ). نتیجه­گیری: یافته­های پژوهش نشان داد که تمرین­های کششی PNFموجب کاهش علایم سندرم درد پاتلوفمورال می­شوند.