1402/12/06
مسعود گلپایگانی

مسعود گلپایگانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7586-321X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56367618700
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر 6 هفته برنامه تمرینی ثبات مرکزی بر میزان زمین خوردن زنان سالمند
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
مرکز بدن، تمرین درمانی، تعادل پاسچر، زمین خوردن، سالمندان
سال 1389
مجله مجله علمي پژوهشي سالمندي ايران
شناسه DOI
پژوهشگران رحمان شیخ حسینی ، امین فرزانه حصاری ، نادر شوندی ، مسعود گلپایگانی ، سولماز مهدوی

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی 6 هفته برنامه تمرینی ثبات مرکزی بر میزان زمین خوردن سالمندان است. روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی، 40 نفر از زنان سالمند (میانگین سن: 66.20±5.98 سال، وزن: 62.60±5.78 کیلوگرم، قد: 159.94±7.8 سانتی متر)، به طور داوطلبانه در تحقیق شرکت کردند. آزمودنی ها یک هفته قبل از شروع تمرینات ثبات مرکزی، بر اساس نمرات آزمون تعادلی برگ به دو گروه «با خطر زمین خوردن کم» (گروه 1) و «با خطر زمین خوردن زیاد» (گروه 2) تقسیم شدند. سپس به صورت تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه های تجربی، تمرینات ثبات مرکزی (شامل سه سطح) را انجام دادند. مدت تمرین در هر جلسه تمرین، حدود 30 دقیقه و طول دوره تمرینی 6 هفته (به صورت یک روز در میان) بود. پس از اتمام تمرینات، پس آزمون تعادل برگ در همان محیط از گروه های کنترل تجربی به عمل آمد. به منظور تحلیل داده ها از آزمون های آماری t مستقل و t وابسته در سطح معنی دار 0.05 استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بین گروه تجربی و کنترل در گروه های با خطر زمین خوردن کم و زیاد (گروه های 1 و 2) در پیش آزمون اختلاف معنی داری وجود نداشت (P=0.486 و P=0.193) اما در پس آزمون، گروه های تجربی عملکرد بهتری نسبت به گروه های کنترل داشتند (P=0.007 و P=0.001). میزان پیشرفت در گروه تجربی با خطر زمین خوردن کم و زیاد به ترتیب برابر %3.38 و %15.06 و برای گروه های کنترل به ترتیب %0.95 و %3.7 بود. نتیجه گیری: یافته های تحقیق نشان دادند که تمرینات ثبات مرکزی می تواند کنترل پاسچر و در نتیجه میزان زمین خوردن را در سالمندان بهبود بخشد.