1403/05/04
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر یک دوره تمرینات فرانکل بر هماهنگی و تعادل مردان سالمند
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
تمرینات فرانکل، هماهنگی، تعادل ایستا، تعادل پویا، افراد سالمند
سال 1399
مجله سالمندشناسي
شناسه DOI
پژوهشگران الهه قدیری ، مسعود گلپایگانی ، شهناز شهرجردی ، سجاد رمضانی

چکیده

قدمـه: هماهنگـی وتعـادل، شـاخصی بـرای تعییـن میـزان اسـتقالل سـالمندان در انجـام فعالیـت هـای روزمـره محسـوب مـی شـود. هـدف اصلـی از انجـام ایـن مطالعـه، برسـی تاثیـر یـک دوره تمرینـات فرانـکل برهماهنگـی، تعـادل ایسـتا، پویـا و عملکـردی پویـا مـردان سـالمند بـود. روش کار: در ایـن مطالعـه نیمـه تجربـی، بـا طـرح پیـش آزمـون _پـس آزمـون، تعـداد 30 نفـر از مـردان سـالمند مراجعـه کننـده به مرکـز نگهـداری سـالمند شـهر اراک بـا میانگیـن سـنی )05/6±03/68 سـال، وزن )50/9±20/62 کیلوگـرم( و قـد )93/6±77/163 سـانتی متـر( بـه صـورت دسـترس بـه عنـوان نمونـه انتخـاب و بـه طـور تصادفـی بـه دو گـروه 15 نفـره تجربـی و کنتـرل، تقسـیم شـدند. گـروه تمرینـی در برنامـه تمرینـی فرانـکل، بـه مـدت 8 هفتـه و در هـر هفتـه 3 جلسـه بـه مـدت 30 دقیقـه بـه تمریـن پرداختنـد.. پیـش آزمـون گـروه تمرینـی قبـل از شـروع تمرینـات و پـس آزمـون پـس از 8 هفتـه اجـرا تمرینـات، انجـام و نتایـج حاصلـه هـر دو گـروه بـا هـم مقایسـه شـدند. جهـت اطمینـان از طبیعـی بـودن داده هـااز آزمـون کلموگـروف – اسـمیرنوف و جهـت تجزیـه و تحلیـل یافتـه هـای درون گروهـی و بیـن گروهـی بـه ترتیـب از آزمـون هـای t همبسـته و t مسـتقل اسـتفاده شـد. سـطح معنـاداری کمتـر از 05/0 در نظـر گرفتـه شـد. یافتـه هـا: یافتـه هـای مطالعـه حاضـر نشـان داد 8 هفتـه تمرینـات فرانـکل بـر هماهنگـی، تعـادل ایسـتا، پویـا و تعـادل پویـا عملکـردی در پـس آزمـون نسـبت بـه پیـش آزمـون گـروه تجربـی تاثیـر معنـاداری داشـت )001/0=P ،)همچنیـن یافتـه هـا نشـان داد تمرینــات فرانــکل بــر هماهنگــی )042/0= P ،)تعــادل ایســتا )02/0= P ،)تعــادل پویــا )04/0= P )و تعــادل عملکــردی پویــا )001/0= P )در پـس آزمـون گـروه تجربـی نسـبت بـه گـروه کنتـرل تاثیـر معنـادار داشـت. نتیجـه گیـری: بـه نظـر مـی رسـد، انجـام تمرینـات فرانـکل را مـی تـوان بـه عنـوان یـک شـیوه تمرینـی خـوب جهـت بهبـود هماهنگـی، تعـادل ایسـتا و پویـا و بهبـود تعـادل عملکـردی پویـا مـردان سـالمند پیشـنهاد نمـود. بنابرایـن نتایـج ایـن مطالعـه یـک روش جدیـد بـرای توانبخشـی افـراد سـالمند معرفـی مـی کنـد.