1403/04/05
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر هشت هفته ماساژ بر میزان فشار خون، ضربان قلب و پروتئین واکنشگر C زنان مبتلا به پرفشاری خون
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ماساژ، فشار خون سیستولیک و دیاستولیک، ضربان قلب، پروتئین واکنشگرC
سال 1399
مجله مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اراك
شناسه DOI
پژوهشگران شهناز شهرجردی

چکیده

زمینه و هدف پرفشاری خون یک بیماری شایع و فراگیر است که میتواند سبب آسیبهای قلبیعروقی و نارسایی کلیه شود. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر هشت هفته ماساژ بر میزان فشار خون، ضربان قلب و پروتئین واکنشگر C زنان با پرفشاری خون است. مواد و روشها در این پژوهش نیمهتجربی، 44 زن داوطلبانه با میانگین سن 31/5± 12/42 سال از بین زنان مراجعهکننده به پلیکلینیک تخصصی شرکت نفت شهرستان اراک که مبتال به پرفشاری خون بودند، شرکت کردند. چهار زن بنا به دالیلی از ادامه همکاری در این پژوهش منصرف شدند و بقیه شرکتکنندگان در دو گروه آزمایش )ماساژ( و کنترل قرار گرفتند. در گروه ماساژ، مداخله )سه جلسه در هفته، هر جلسه 45-60دقیقه( در ناحیه پشت و اندام فوقانی و تحتانی، به مدت هشت هفته انجام شد. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از آزمون تی وابسته و مستقل با استفاده از نرمافزار آماری SPSS نسخه 25 در سطح معنیداری )05/0≤P )انجام گرفت. مالحظات اخالقی این مطالعه با کد اخالق 26-160-92 توسط کمیته اخالق پژوهشی دانشگاه علومپزشکی اراک به تصویب رسیده است. یافتهها نتایج نشان داد هشت هفته ماساژ باعث کاهش فشار خون )001/0=P )و ضربان قلب )001/0=P )و همچنین پروتئین واکنشگر C( 001/0=P )در زنان گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل )62/0=P )میشود. نتیجهگیری یافتههای این پژوهش نشان داد که ماساژ به مدت هشت هفته یک روش مناسب و کارآمد برای بهبود فشار خون سیستولی، دیاستولی، ضربان قلب و پروتئین واکنشگر C در بیماران مبتال به پرفشاری خون است.