1403/04/05
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی شیوع و عوامل همراه دردهای اسکلتی عضلانی در دانشجویان دانشکده های فنی مهندسی و علوم انسانی دانشگاه اراک در سال 98-1397
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
دردهای اسکلتی عضلانی، دانشجویان کارشناسی، دانشکده فنی مهندسی و علوم انسانی
سال 1400
مجله مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اراك
شناسه DOI
پژوهشگران شهناز شهرجردی

چکیده

ف هدف از این مطالعه، بررسی شیوع و عوامل همراه دردهای اسکلتی عضلانی در دانشجویان دانشکده های فنی مهندسی و علوم انسانی دانشگاه اراک در سال 98-1397 است. مواد و روشها این مطالعه مقطعی عرضی روی 464 دانشجو )علوم انسانی، 169 نفر و فنی مهندسی، 295 نفر( با میانگین سن )51/1±56/20 سال(، شاخص توده بدنی )35/3±29/22 کیلوگرم بر مترمربع( در مقطع کارشناسی دانشگاه اراک در سال تحصیلی 98-1397 مشغول به تحصیل بودند، انجام گرفت. از پرسشنامه نوردیک برای ارزیابی دردهای اسکلتی عضلانی در طی هفت روز، دوازده ماه گذشته و همچنین اختالالت عملکردی در طی دوازده ماه گذشته، در نواحی گردن، شانه ها، دست و مچ دستها، پشت، کمر، لگن، رانها و پا و مچ پاها بررسی شدند. مالحظات اخالقی این مطالعه توسط کمیته اخلاقی طرحهای پژوهشی دانشگاه همدان به تصویب رسیده است )کد اخلاق: .BASU.IR 013.1398.REC.) یافتهها بیشترین شیوع دردهای اسکلتی عضلانی در ستون فقرات )4/63 درصد( بود که به ترتیب در کمر )6/27 درصد(، گردن )5 /23 درصد( و سپس شانه ها )8/21 درصد( است. در رشته های نرم افزار و مهندسی شیمی، به علت کار با رایانه و مدت زمان مطالعه در روز، دردهای گردن، شانه ها، مچ دست و دستها بیشترین شیوع را داشتند. دردهای پشت و کمر در رشته های روانشناسی و علوم قرآنی، به علت بی تحرکی و افزایش نسبت دور شکم به باسن از شیوع بالینی برخوردار بودند. نتیجه گیری دردهای اسکلتی عضلانی یکی از جدی ترین مشکلات برخی رشته های تحصیلی در دانشکده ها است که با یافتن عوامل ایجادکننده آن و آموزش دانشجویان میتواند در کاهش عوارض ناشی از آن مؤثر باشد.