1403/04/31
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تمرینات متقابل بر درد و ناتوانی ورزشکاران بعد از جراحی رباط صلیبی قدامی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
بازتوانی ACL–تمرینات متقابل-ناتوانی-درد
سال 1397
پژوهشگران شهناز شهرجردی ، مسعود گلپایگانی ، محمدجواد امیدی بروجنی ، رضا کاظمی

چکیده

زمینه و هدف:پس از بازسازی رباط صلیبی قدامی،بازتوانی دقیق آن به منظور دستیابی به نتایج مطلوب جراحی ضروری است.بنابراین هدف از پژوهش حاظر تعین تاثیر تمرینات متقابل بر میزان درد و ناتوانی ورزشکاران بعد از جراحی بازسازی رباط صلیبی قدامی می باشد. روش پژوهش: پژوهش حاظر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس از ازمون است. 20 مرد ورزشکار که عمل جراحی بازسازی رباط صلیبی قدامی انجام دادند، شرکت کنندگان در پژوهش بودند که به صورت تصادفی در دو گروه تجربی)10نفر( وکنترل)10نفر( قرار گرفتند.پرسشنامه خاص بصری درد )vas ) و پرسشنامه بین اللملی کمیته مستندات زانو ) IKDC )برای اندازه گیری نشانه ها و عملکرد زانو به منظور اندازه گیری درد و ناتوانی مورد استفاده قرار گرفت. هر دو گروه درمان رایج 8هفته اول بعد از جراحی را انجام دادند.ازگروه تجربی خواسته شد در برنامه تمرینی متقابل )سه جلسه در هفته( برای زانوی سالم شرکت کند. دو گروه پرسشنامه را در پیش آزمون و مجددا پس از اتمام دوره تمرینی پر کردند. برای تعیین نرمال بودن داده ها از آزمون شاپیرو-ویلک و برای تعیین اختالف درون گروهی و بین گروهی پیش آزمون و پس آزمون به ترتیب از آزمون های T همبسته و T مستقل در سطح معناداری 95 درصد )05/0≥P )استفاده شد. یافته ها:آزمون تی همب سته ن شان از تفاوت معنی دار درد و ناتوانی هر دو گروه داشت )05/0≥P .)اگرچه ازمون تی م ستقل عدم تفاوت معنی دار در پیش آزمون رادر دو گروه تجربی و کنترل نشان داد )05/0≤P .)با این حال در پس آزمون، تفاوت بین گروهی فقط در ناتوانی دو گروه مشاهده شد)05/0≥P) نتیجه گیری:نتایج نشان داد تمرینات متقابل بر کاهش ناتوانی در ورزشکاران بعد از عمل جراحی رباط صلیبی قدامی تاثیر دارد.بنابراین به نظر میرسد استفاده از این تمرینات در برنامه بازتوانی این افراد میتواند فواید قابل توجهی برای آن ها داشته باشد.