1403/05/03
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین روایی و پایایی افزونه کلاینومتر گوشی هوشمند در اندازه گیری دامنه حرکتی مفصل مچ پا
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
روایی ، پایایی بین آزمونگر ، پایایی درون آزمونگر ، افزونه کلاینومتر ، گوشی هوشمند.
سال 1398
پژوهشگران بهمن کرمی اوریادی ، مسعود گلپایگانی ، شهناز شهرجردی ، زینب علی همتی

چکیده

زمینه و هدف هدف پژوهش حاضر تعیین روایی و پایایی افزونه کلاین و متر گوشی هوشمند در اندازه گیری دامنه حرکتی مفصل مچ پا به عنوان یکی از عوامل آمادگی جسمانی می باشد. روش شناسایی: پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع توسعه ای و از نظر شیوه انجام کار از نوع همبستگی میباشد پس از ساخت ابزار مورد نظر 31 نفر از دانشجویان دانشگاه اراک به صورت داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند برای بررسی روایی افزونه کلاینومتر از ضریب همبستگی پیرسون در سطح معناداری پنج صدم استفاده شد همچنین به منظور دست بررسی پایایی درون آزمونگر و پایایی بین آزمونگر از ضریب همبستگی درون گروهی استفاده گردید یافته ها میانگین ضریب همبستگی پیرسون برای کلیه حرکات 84 صدم به دست آمد همچنین میانگین پایایی درون آزمونگر افزونه کلاینومتر برای ارزیابی اول در حرکات انجام گرفته نود و سه صدم و برای ارزیابی دوم 96 صدم محاسبه گردید همچنین میانگین پایایی بین آزمونگر برای حرکات پلانتار و دورسی فلکشن 84 صدم و محاسبه شد. نتیجه گیری: افزونه کلاینومتر گوشی هوشمند برای اندازه گیری دامنه حرکتی فعال روایی و پایایی درون آزمونگر و بین آزمونگر بسیار مطلوبی می باشد