1403/04/31
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر تمرین هوازی بر شاخص های متابولیکی و سطح سرمی سیرتوئین 1 در زنان دیابتی نوع 2
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
تمرین هوازی، محدودیت کالری، سیرتوئین 1، دیابت نوع2
سال 1395
مجله مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اراك
شناسه DOI
پژوهشگران عباس صارمی ، شهناز شهرجردی ، عاطفه کاویانی نیا

چکیده

چکیده زمینه و هدف: سیرتوئین 1 فرآیندهای مهم سلولی چون آپوپتوز، پیری سلول و متابولیسم را تنظیم می کند. بنابر این، سیرتوئین 1 می تواند یک هدف درمانی جدید برای بیماری دیابت نوع 2 باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات 8 هفته تمرین ورزشی هوازی بر سطح پروتئین سیرتوئین 1 و شاخص های قلبی- متابولیکی در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 بود. 43/92 ± 5/2) مواد و روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون پس آزمون، 20 زن مبتلا به دیابت نوع 2 سال) به طور تصادفی به گروه های تمرین هوازی و کنترل تقسیم شدند. برنامه تمرین هوازی برای 2 ماه و به صورت 3 جلسه در هفته و هر جلسه 50 تا 60 دقیقه اجرا شد. سطوح سرمی سیرتوئین 1، ترکیب بدنی و شاخص های متابولیکی قبل و بعد از تمرین ارزیابی شد. داده ها با استفاده از آزمون تی وابسته مورد تحلیل قرار گرفت. کلسترول، گلوکز خون و شاخص مقاومت به انسولین به -LDL ، یافته ها: شاخص های چاقی، کلسترول تام، تری گلیسرید هم چنین سطح سیرتوئین 1 به طور معنی دار .(p<0/ طور معنی دار در گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل کاهش یافت ( 05 .(p<0/ در گروه های مداخله در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافت ( 05 نتیجه گیری: این نتایج نشان می دهد که تمرین هوازی با بهبود سطوح سیرتوئین 1 و شاخص های متابولیکی در زنان دیابتی نوع 2 همراه است.