عاطفه کاویانی نیا

صفحه نخست /عاطفه کاویانی نیا
عاطفه کاویانی نیا
نام و نام خانوادگی عاطفه کاویانی نیا
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / تربیت بدنی- فیزیولوژی ورزشی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 تأثیر تمرین هوازی بر شاخص های متابولیکی و سطح سرمی سیرتوئین 1 در زنان دیابتی نوع 2 مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اراك