1403/04/02
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
میزان بهرهوری شغلی کارکنان دارای ناهنجاری عضلانی اسکلتی در شرکت توزیع برق استان مرکزی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
بهره وری شغلی، شرکت برق، تمرینات اصلاحی، کارکنان
سال 1398
پژوهشگران زینب مندعلی زاده ، شهناز شهرجردی

چکیده

زمینه و هدف: بهرهوری شغلی تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار میگیرد. یکی از این عوامل سلامتی و تندرستی افراد شاغل در این زمینه است. هدف این پژوهش، توصیف میزان بهرهوری شغلی درکارکنان دارای ناهنجاری عضلانی اسکلتی شرکت توزیع برق استان مرکزی است. روش کار: روش تحقیق توصیفی است که به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری کلیه کارکنان شرکت توزیع برق استان نفر دارای ناهنجاری شناسایی شد. روش های اندازه گیری انواع ناهنجاری ها از صفحه شطرنجی 151مرکزی بود که از این تعداد ، و آزمون استاندارد نیویورک و خط کش منعطف برای تشخیص ناهنجاریهای اندام فوقانی مانند سر به جلو، کج گردنی، گردپشتی گودپشتی، کج پشتی، کتف بالی شکل و انحراف جانبی لگن و از کولیس، متر نواری و گونیامتر برای تشخیص ناهنجاری های اندام تحتانی( زانوی پرانتزی، زانوی ضربدری، کف پای صاف و شست کج) استفاده شده است. همچنین از پرسشنامه استاندارد بهرهوری شغلی نیز استفاده شد. % را زنان تشکیل میداد و میزان 6/6 % از نمونه ها را مردان و 39/4 یافته ها: نتایج توصیفی حاصل از طرح تحقیق نشان داد که درصد بود و میزان بهرهوری شغلی کارکنان زن با کارکنان مرد تفاوت 55 درصد کارکنان کمتر از 93 بهرهوری شغلی در حدود معناداری نداشت. نتیجه گیری: بهرهوری شغلی تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار میگیرد. یکی از این عوامل سلامتی و تندرستی افراد شاغل در این زمینه است. سلامتی به معنای نداشتن بیماری جسمانی و همین طور روانی است. برخی از این ناهنجاریها که تندرستی افراد را تحت تأثیر قرار میدهد وجود ناهنجاریهای عضلانی اسکلتی است که میتواند بهرهوری شغلی را تحت تأثیر قرار دهد