1403/04/31
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
ماساژ ورزشی برای مراقبت از آسیب
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
ماساژ ورزشی، آسیب های ورزشی، مراقبت از آسیب
سال 1400
پژوهشگران شهناز شهرجردی

چکیده

این کتاب دارای 8 بخش حاوی آسیب های بافت نرم و سخت و اندام های فوقانی و تحتانی می باشد و هر بخش از قسمت های مجزا آناتومی مربوطه ، ارزیابی و تشخیص آسیب، تشخیص افتراقی آسیب و درمان های آسیب ها با ماساژ که انواع تکنیک ها و مانورهای ماساژ به تفکیک برای آسیب ها ذکر شده که کتاب با اشکال گویا نیز مزین است.